Ondersteuningsplanraad

(WMS art. 3, 4a, 9, 14a, 29a, 31-37)

 

De medezeggenschap binnen een samenwerkingsverband is formeel geregeld door de instelling van een medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband, de ondersteuningsplanraad (afgekort: OPR). Van deze raad maken ouders officieel deel uit, naast personeelsleden en leerlingen (voortgezet onderwijs). Bij het vaststellen van het ondersteuningsplan heeft de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht.

 

 

Passend onderwijs te belangrijk om alleen aan de regionale beleidsmakers over te laten

Bij passend onderwijs gaat de zeggenschap over de financiering en de inrichting van de extra ondersteuning op de scholen voor basis-, voortgezet en speciaal onderwijs volledig naar de besturen van samenwerkingsverbanden. Voor met name ouders van kinderen die aangewezen zijn op die extra ondersteuning, is het erg belangrijk hoe dat gebeurt. Hun organisaties roepen de ouders in hun achterban dan ook op om actief dat partnerschap aan te gaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het je kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad of door gevraagd maar zeker ook ongevraagd, inbreng te leveren – passend onderwijs is immers nooit 'af'.

 

 

Elke ondersteuningsplanraad werkt met een eigen reglement en statuut – op dezelfde wijze als een medezeggenschapsraad - welke voor de eerste keer in samenwerking tussen een werkgroep van medezeggenschapsraden van het samenwerkingsverband en het bestuur zijn opgesteld. De uiteindelijke instemming met statuut en reglement en eventuele wijziging ervan ligt bij de ondersteuningsplanraad.

 

Taak

 

Zonder meer de belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het instemming verlenen aan de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan. Ook heeft zij een taak bij de samenstelling van de raad van toezicht, want zij wordt 'in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid.'

 

De ondersteuningsplanraad heeft verder dezelfde algemene bevoegdheden, algemene taken en hetzelfde algemene informatierecht als een medezeggenschapsraad. Ook de faciliteiten- en geschillenregeling is gelijk.

 

Samenstelling

 

De ondersteuningsplanraad moet uit tenminste 2 leden bestaan, een maximum aantal wordt in de wet niet genoemd. Alleen is bepaald dat het aantal ouders+leerlingen net zo groot moet zijn als het aantal medewerkers. Het hoeft dus niet zo te zijn, dat elke school of elk schoolbestuur een zetel zal hebben in de ondersteuningsplanraad, sterker nog: in de meeste gevallen zal dat ook niet het geval zijn om te voorkomen dat de raad veel te groot wordt. Het aantal zetels en de eventuele verdeling ervan wordt geregeld via het reglement van de ondersteuningsplanraad.

 

De leden van de ondersteuningsplanraad hoeven geen MR-lid te zijn, maar wel werkzaam of ouder/leerling zijn op een school in het samenwerkingsverband. Zij worden afgevaardigd door de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen uit het samenwerkingsverband of, indien er meer kandidaten zijn dan zetels gekozen, door hen gekozen. Kandidaten kunnen worden 'geworven'.

 

 

De ouders in de ondersteuningsplanraad hebben samen met de personeelsleden en eventuele leerlingen instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. 'Daarmee is gewaarborgd dat ook de belangen van ouders worden meegewogen. Een aanbeveling is om in de ondersteuningsplanraad ouders die affiniteit met het onderwerp hebben af te vaardigen bijvoorbeeld omdat hun kind extra ondersteuning krijgt of om kwaliteitszetels te benoemen voor ouders van speciaal (basis) onderwijs scholen.

De ouders in de ondersteuningsplanraad kunnen zich voor het beoordelen van het ondersteuningsplan laten bijstaan door bijvoorbeeld een adviesraad passend onderwijs, door ouderorganisaties en organisaties voor mensen met een beperking.'
(bron: Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs)

 

 

Net als elk schoolbestuur moet ook elk samenwerkingsverbandbestuur ervoor zorgen dat leden van de (medezeggenschaps-/ondersteuningsplan-)raad 'uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad worden benadeeld in hun positie' met betrekking tot de school en het samenwerkingsverband.

 

Medezeggenschapsraad

 

Het kan voorkomen dat een samenwerkingsverband naast de ondersteuningsplanraad ook een medezeggenschapsraad kent. Een medezeggenschapsraad is immers verplicht als een samenwerkingsverband personeel in dienst heeft en gaat alleen over personeelsaangelegenheden, dus nadrukkelijk niet over zaken die via het ondersteuningsplan worden geregeld. Zo'n medezeggenschapsraad bestaat dan ook alleen uit personeel.

 

Meer informatie

  • Project Ouders krijgen stem in samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: Op de website van het door de BOSK uitgevoerde project zijn allerlei informatiebladen zoals deze te vinden en ook allerlei hulpmiddelen voor m.n. ouders die de weg van informele medezeggenschap willen gaan.

  • Informatiepunt passend onderwijs: Het informatiepunt passend onderwijs bestaat uit de website passend onderwijs met alle formele, m.n. bestuurlijke informatie (www.passendonderwijs.nl), een maandelijkse nieuwsbrief en de (telefonische) helpdesk passend onderwijs waar men terecht kan met vragen. Het informatiepunt passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie werkt voor de informatievoorziening op de website en in de nieuwsbrief samen met onder andere de PO-Raad, de VO-raad, de AOC Raad en de MBO Raad.

  • Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs: Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden kunnen voor (gratis) informatie, voorlichting en advies terecht bij het steunpunt o.m. via haar website www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl . Ook biedt het steunpunt kosteloos ondersteuning aan directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraad. Het steunpunt is een initiatief van de vakbonden (AOb, AVS, CNV-Onderwijs, FvOv), Leerlingorganisatie (LAKS) en landelijke ouderorganisaties (Balans, CG-raad, Platform VG, LOBO, NKO, OUDERS & COO en de Vereniging Openbaar Onderwijs). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert het steunpunt. Met het ministerie en de sectororganisaties (PO- en VO-raad) vindt afstemming plaats.

 

 

 

Klik op de afbeelding voor 1.3 Infoblad wet- en regelgeving; samenwerkingsverband en ondersteuningsplan (pdf)