Ondersteuningsplan

 

Het ondersteuningsplan is uitermate belangrijk, zeker voor ouders van kinderen die op extra ondersteuning zijn aangewezen. In dit plan worden nl. de afspraken beschreven over hoe de scholen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk passend onderwijs realiseren voor hun leerlingen, zodat elke school aan de zorgplicht kan voldoen. Zo wordt de manier vastgelegd waarop ouders worden geïnformeerd en hoe het geld voor de extra ondersteuning wordt ingezet: voor welke leerling, hoeveel, hoe lang en waarvoor. Eveneens wordt vastgelegd welke voorzieningen voor ondersteuning elke school binnen het verband tenminste biedt (basisondersteuning). Ook de criteria voor toelating tot speciaal onderwijs en voor terugplaatsing worden in het plan vastgelegd. Als basis voor dit plan wordt uitgegaan van wat elke school binnen een samenwerkingsverband aan ondersteuning te bieden heeft, het schoolondersteuningsprofiel[1].

 

> Meer informatie: informatieblad 1.2 Ondersteuningsprofiel, basisondersteuning  en schoolgids'.

 

Bij Passend Onderwijs is de ondersteuning op school volledig een zaak van het samenwerkingsverband. Bij het regelen van die ondersteuning willen ouders betrokken zijn. De organisaties die ouders vertegenwoordigen van kinderen die extra ondersteuning van school nodig hebben, roepen ouders in hun achterban op om in hun regio actief mee te denken. Dat kan door u kandidaat te stellen voor de ondersteuningsplanraad of door te helpen een geschikte ouder in de raad benoemd te krijgen. Maar het kan ook via de informele medezeggenschap door bijvoorbeeld gevraagd maar ook ongevraagd inbreng te leveren. U kunt dat bijvoorbeeld doen door de ouders in de ondersteuningsplanraad uw ervaringen te mailen of door samen met een paar andere ouders een brief naar het bestuur van het samenwerkingsverband te sturen. U hebt immers de kennis en de ervaring waar het bestuur van het samenwerkingsverband haar voordeel mee kan doen, nu maar ook straks. Een ondersteuningsplan is immers geen statisch document, net zo min als alles wat met ondersteuning samenhangt, maar een zich continu ontwikkelend plan.

 

Inhoud

 

Naast allerlei financiële afspraken moet het ondersteuningsplan in elk geval het volgende bevatten:

 

  1. de wijze waarop het samenwerkingsverband voldoet aan het voorgeschreven, algemene doel,' waaronder tevens zijn begrepen de basisondersteuningsvoorzieningen die op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn';
  2. 'de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen (...), mede bezien in het perspectief van een meerjarenbegroting';
  3. 'de procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs';
  4. 'de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing naar het basisonderwijs van leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring (...) is verstreken';
  5. 'de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging';
  6. 'de wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders';
  7. de wijze waarop 'deskundigen in elk geval het samenwerkingsverband adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs'.[2]

 

 

Brochure voor besturen van samenwerkingsverbanden

De brochure Kies voor partnerschap met ouders, bevat adviezen en tips van organisaties die ouders vertegenwoordigen van kinderen die extra ondersteuning van school nodig hebben. Vanuit de overtuiging dat goed partnerschap tussen scholen en ouders passend onderwijs voor álle kinderen een reuzenstap dichterbij brengt, richten zij zich met deze brochure tot de besturen van alle samenwerkingsverbanden in ons land. De brochure is digitaal voor iedereen beschikbaar.

 

Citaat uit het voorwoord:

"Juist voor kinderen die op extra ondersteuning zijn aangewezen, is goed onderwijs enorm belangrijk. Zowel voor het kind zelf als voor de samenleving als geheel. Hoe beter kinderen zijn opgeleid, hoe beter ze zich straks kunnen redden in de samenleving: hun eigen geld verdienen, zich nuttig maken, zelfstandig zijn.

Als bestuur van een samenwerkingsverband kunt u sterk bijdragen aan goed onderwijs voor iedereen. Wilt u ook het onderste uit de kan halen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben? Lees dan de adviezen en tips van ouders die zich graag opstellen als waardevolle partner."

 

Verder moet het samenwerkingsverband een adviescommissie instellen, 'die adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs.'

 

Vaststelling

 

'Het ondersteuningsplan wordt niet vastgesteld voordat over een concept van het plan op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden met burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente of gemeenten en overleg heeft plaatsgevonden met het samenwerkingsverband (...), waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk samenvalt met het gebied van het samenwerkingsverband.'

 

Ook wordt het ondersteuningsplan niet vastgesteld voordat instemming is verkregen van de ondersteuningsplanraad.

 

Tenminste elke vier jaar moet het ondersteuningsplan opnieuw worden vastgesteld.

 

 

 

 

 

[1] Het schoolondersteuningsprofiel moet door elke school ten minste een keer per vier jaar worden  vastgesteld na advies van haar medezeggenschapsraad. Ouders maken deel uit van de medezeggenschapsraad en hebben via dit kanaal invloed op hetgeen in het profiel wordt beschreven.

[2] Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften gegeven met betrekking tot de aard van de noodzakelijke deskundigheid.