Meer informatie

 

  • Project Ouders krijgen stem in samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: Op deze website van het door de BOSK uitgevoerde project zijn allerlei informatiebladen zoals deze te vinden en ook allerlei hulpmiddelen voor m.n. ouders die de weg van informele medezeggenschap willen gaan.

  • Informatiepunt passend onderwijs: Het informatiepunt passend onderwijs bestaat uit de website passend onderwijs met alle formele, m.n. bestuurlijke informatie (www.passendonderwijs.nl), een maandelijkse nieuwsbrief en de (telefonische) helpdesk passend onderwijs waar men terecht kan met vragen. Het informatiepunt passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie werkt voor de informatievoorziening op de website en in de nieuwsbrief samen met onder andere de PO-Raad, de VO-raad, de AOC Raad en de MBO Raad.

  • Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs: Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden kunnen voor (gratis) informatie, voorlichting en advies terecht bij het steunpunt o.m. via haar website www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl . Ook biedt het steunpunt kosteloos ondersteuning aan directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraad. Het steunpunt is een initiatief van de vakbonden (AOb, AVS, CNV-Onderwijs, FvOv), Leerlingorganisatie (LAKS) en landelijke ouderorganisaties (Balans, CG-raad, Platform VG, LOBO, NKO, OUDERS & COO en de Vereniging Openbaar Onderwijs). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert het steunpunt. Met het ministerie en de sectororganisaties (PO- en VO-raad) vindt afstemming plaats.

 

  • Vensters:  'Vensters' is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair en voortgezet onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financiën en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professionelere besturen van hun eigen organisatie en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc. De gegevens die opgenomen worden in Vensters zijn van scholen en schoolbesturen en worden opgevraagd bij DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf (meervoudig gebruik van gegevens). Via Vensters worden ze op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen. Ook worden er diverse mogelijkheden tot vergelijken (benchmarken) geboden. 

     

    > klik op de afbeelding voor een link naar het gewenste Venster