Algemeen

In dit informatieblad zijn alle wetsartikelen opgenomen die betrekking hebben op het samenwerkingsverband en het ondersteuningsplan met het oog op de invloed die ouders daarbij kunnen uitoefenen. Hiervoor zijn geraadpleegd de Wet op het basis- (primair) onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op de expertisecentra (WEC), de Wet Passend Onderwijs[1] en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).  Voor de leesbaarheid zijn niet alle details vermeld; raadpleeg voor volledigheid via http://wetten.overheid.nl de oorspronkelijke teksten. Bij het opstellen van dit informatieblad is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht; de samensteller kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke onzorgvuldigheden of niet meer actueel zijn van de informatie.

 

 

Achtereenvolgens komt aan de orde:

 

 1. Samenwerkingsverband
  1. Indeling
  2. Bestuur
  3. Taak
 2. Ondersteuningsplan
  1. Inhoud
  2. Vaststelling
 3. Ondersteuningsplanraad
  1. Taak
  2. Samenstelling
  3. Medezeggenschapsraad
 4. Meer informatie

 

 

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 1.3 Infoblad wet- en regelgeving; samenwerkingsverband en ondersteuningsplan downloaden (pdf)

 

 

 

 

[1] Officiële benaming: Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.