Dossier

 

Het samenwerkingsverband mag, net als een school, zonder toestemming van de ouders en de leerling een dossier aanleggen, 'maar alleen voor zover dit noodzakelijk is voor:

  1. de verdeling, besteding en toewijzing van 'ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen' aan de scholen,
  2. 'het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school', of
  3. 'het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school'.

 

Informatie uit een dossier mag het samenwerkingsverband alleen doorgeven aan (het bestuur van) een school 'waar de desbetreffende leerling is aangemeld of ingeschreven.'

 

Ouders hebben recht op inzage in het dossier (ook dat van een school) als hun kind jonger is dan 16 jaar, anders hun kind zelf.

(Indien een ouder niet (meer) het gezag over het kind heeft, bijvoorbeeld na een echtscheiding, dan heeft deze geen recht op inzage in het dossier van het kind. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind, zoals de schoolprestaties – maar alleen 'als het belang van het kind hiermee niet wordt geschaad.')

 

Het samenwerkingsverband moet het dossier drie jaar bewaren.