Algemeen

 

In dit informatieblad zijn alle wetsartikelen opgenomen die betrekking hebben op de mogelijkheden voor ouders voor het afdoen van klachten en geschillen, op kind-, school- en samenwerkingsverbandniveau. Hiervoor zijn geraadpleegd de Wet op het basis- (primair) onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op de expertisecentra (WEC), de Wet Passend Onderwijs[1]. Voor de leesbaarheid zijn niet alle details vermeld; raadpleeg voor volledigheid via http://wetten.overheid.nl de oorspronkelijke teksten. Bij het opstellen van dit informatieblad is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht; de samensteller kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke onzorgvuldigheden of niet meer actueel zijn van de informatie.

 

 

Achtereenvolgens komt aan de orde:

  1. Aanleveren van informatie door ouders in kader toelating
  2. Aanleggen van een dossier
  3. Advies over de ondersteuningsbehoefte
  4. Onderwijskundig rapport
     

Privacy bij passend onderwijs: digitaal hulpmiddel voor privacy-vragen

De privacy van leerlingen moet gewaarborgd worden. Gegevens over leerlingen mogen niet voor iedereen zichtbaar zijn. Om scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden te helpen met vragen over privacy bij passend onderwijs is er een digitale privacy-tool ontwikkeld.

 

De tool is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en geeft aan de hand van processtappen een overzicht van de privacyaspecten en veel gestelde vragen. De tool is te bezoeken via www.passendonderwijsenprivacy.nl

 

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 1.6 Infoblad wet- en regelgeving; Privacy en leerlingendossier downloaden (pdf)

 

 

 

[1] Officiële benaming: Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.