Aanleveren informatie

 

(WPO art. 18a, WVO art. 17a)

 

Ouders zijn niet verplicht informatie aan te leveren. Ook zijn zij niet verplicht toestemming te verlenen voor het opvragen van informatie over hun kind of voor het doen van een onderzoek. Een (bijzondere) school kan echter beslissen 'een aanmelding voor toelating niet te behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de ouders de gelegenheid hebben gehad de aanmelding binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn aan te vullen. Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.'

 

 

> Zie verder Passend onderwijs; informatiegids voor ouders