Schoolondersteuningsprofiel

(WPO art. 1, 8, 12 en 18a, WEC art. 1, 11 en 21, WVO art. 1, 17, 24 en 27)

 

De wet verstaat onder het schoolondersteuningsprofiel : 'een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.'

Het schoolbestuur (bevoegd gezag) stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast en betrekt dat bij het opstellen van de schoolgids (jaarlijks) en het schoolplan (4- jaarlijks).

Het bestuur van het samenwerkingsverband moet het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen in haar verband betrekken bij het opstellen van haar ondersteuningsplan (4 jaarlijks).

 

Het samenwerkingsverband kan alleen eisen stellen aan de door een school 'gewenste invulling van het schoolondersteuningsprofiel', indien het een 'onevenredige belasting'  vormt 'voor het samenwerkingsverband met het oog op de beschikbare ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen'.

 

De medezeggenschapsraad heeft adviesbevoegdheid bij het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel.

 

> Meer informatie: Werken met het schoolondersteuningsprofiel (PO-Raad sept. 2012)

 

 

> Meer informatie van Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs:

Handreiking ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Handreiking schoolondersteuningsprofiel

Checklist advies MR op schoolondersteuningsprofiel