Schoolgids

(WPO art. 13 en 16, WEC art. 22 en 27, WVO art. 24a en 24c)

 

De schoolgids moet jaarlijks voor het begin van het nieuwe schooljaar door het schoolbestuur worden vastgesteld en aan de ouders[1]aangeboden. Deze verplichting geldt zowel voor het primair (incl. speciaal) als voor het voortgezet onderwijs.
De schoolgids moet in elk geval de volgende informatie bevatten:

 

  1. 'de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt' (nadere voorschriften via algemene maatregel van bestuur);
  2. 'de wijze waarop aan de ondersteuning van het jonge kind wordt vormgegeven';
  3. 'de wijze waarop aan de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven';
  4. 'de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut';
  5. de ouderbijdrage, waarbij aangegeven moet zijn dat deze vrijwillig is;
  6. 'de rechten en plichten van de ouders, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag, waaronder de informatie over de klachtenregeling (... en de gronden voor vrijstelling van het onderwijs';
  7. 'het beleid met betrekking tot de veiligheid';
  8. de wijze waarop de tussenschoolse en buitenschoolse opvang worden georganiseerd;
  9. het samenwerkingsverband(-en) waarbij het schoolbestuur is aangesloten.

 

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen van de schoolgids.

 

 

 

Klik op de afbeelding voor 1.2. Infoblad wet- en regelgeving; Ondersteuningsprofiel, basisondersteuning  en schoolgids

 

 

 

 

 

[1] Voor 'ouders' moet ook worden gelezen 'verzorgers' en 'leerlingen' (voortgezet onderwijs). In geval van scheiding hebben beide ouders recht op informatie: 'Ouders die gescheiden zijn hebben allebei evenveel recht op informatie over hun kind op school. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek art 1:377c eerste lid.  Hierin staat dat de school de ouder waarbij het kind niet woont desgevraagd op een gelijke wijze dezelfde informatie dient te verschaffen, net als zij de verzorgende ouder informatie geeft. Dus ook al woont je kind niet bij jou maar bij je ex dan nog is de school verplicht jou op de hoogte te houden van de vorderingen en het wel en wee van je kind. Als een van de ouders het niet wenst dat er bv gezamenlijk een 10 minuten gesprek plaatsvindt mag je van de school vragen een apart 10 minuten gesprek te regelen. Dit moet je wel zelf afspreken op school.Maak hier zo snel mogelijk afspraken over met de school. Bv. bij de aanmelding als je al gescheiden bent of direct na de scheiding. Leg de school uit wat je van ze wilt. Vertel waar en wanneer je bereikbaar bent en wanneer je geïnformeerd wilt worden en waarover.

Doet de school hier moeilijk over vraag dan een reactie aan de MR want je bent gegarandeerd niet de enige gescheiden ouder op school en hopelijk heeft de school hier beleid over ontwikkeld. Heeft ze dat niet dan is de MR de meest geschikte plaats om dit aan te kaarten, zeker als de directie niet wil meewerken.'
(bron: onderwijsklachten.nl )