Voorkomen

 

Voorkomen is beter dan genezen.

 

Als er zich problemen dreigen voor te doen, dan is het eerste dat moet gebeuren, het aangaan van een goed gesprek met de leerkracht, coördinator, mentor, evt. directeur, of met de functionaris van het samenwerkingsverband. Openheid, wederzijds respect en erkenning van ieders specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid zijn voor een goede uitkomst belangrijke uitgangspunten. Komt u er niet uit, dan is het verstandig advies te vragen, bijvoorbeeld bij:

 

  • de vertrouwenspersoon van de school (zie de schoolgids),

 

  • de MEE-organisatie in uw regio (zie www.mee.nl),

 

 

  • of (mogelijk) bij uw samenwerkingsverband als het om uw kind op school gaat, of bij een medewerker van de school als het gaat over zaken waar het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor is.

 

Een andere mogelijkheid is vragen om bemiddeling. Daarvoor kunt u mogelijk bij het samenwerkingsverband terecht, bij een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) of bij een mediator[1].

 

Een goed gesprek

De ervaring leert dat goede communicatie in zo'n situatie het verschil kan maken tussen acceptatie en escalatie. Een goed gesprek kan de lucht klaren. Het helpt enorm als betrokkenen de tijd nemen en hun overwegingen en bedoelingen uitleggen. Als er ruimte is voor het uitwisselen van beelden en verwachtingen, leidt dat misschien tot begrip, nuanceringen of mogelijk een ander besluit.

 

Dat kan gelden voor een directeur die aan ouders uitlegt waarom een leerling op de school niet de ondersteuning kan krijgen die nodig is. Dat kan ook gelden voor de ene school die met de andere overlegt wat een leerling nodig heeft en welke school het best bij die onderwijsbehoefte aansluit.

 

Goede communicatie

Goede communicatie voorkomt misverstanden, irritatie en conflicten. Ouders en professionals doen er goed aan de kwaliteit van de informatie over de ondersteuning te bewaken en te verbeteren wanneer dat nodig is. Veel geschillen zijn te vermijden als ouders aan het begin van de schoolloopbaan van hun kinderen weten hoe ondersteuning wordt ingericht en wat zij op dat punt wel en niet van de school mogen verwachten. En als scholen aan elkaar duidelijk maken welke ondersteuningsmogelijkheden zij kunnen bieden aan leerlingen.
(bron: www.geschillenpassendonderwijs.nl)

 

 

 

> Zie verder de brochure Een goed gesprek (pdf) en Passend onderwijs; informatiegids voor ouders (pdf).

 

 

 

[1] Het inschakelen van een bemiddelaar of 'mediator' kan tot een goede oplossing leiden voor een meningsverschil. Mediation kan ad hoc gebeuren, maar ook als verplichte probleemoplossing in de statuten van een samenwerkingsverband zijn opgenomen. De Stichting Onderwijsgeschillen is een van de instanties die mediation aanbieden. In sommige gevallen gebeurt dat kosteloos.