Bezwaarprocedure swv

 

Het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot een speciale school voor basisonderwijs of tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Als ouders (of een schoolbestuur) het niet eens zijn met een besluit van het samenwerkingsverband over het al dan niet toelaatbaar verklaren van een leerling, dan kunnen zij een bezwaarschrift indienen. Hoe en waar dat kan, is na te vragen bij het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband moet immers zelf een bezwaarprocedure vastleggen en een adviescommissie inrichten, welke verplicht geraadpleegd moet worden in geval van een ingediend bezwaar.

 

In de meeste gevallen zijn de ouders over de bezwaarmogelijkheden en –procedure geïnformeerd door het samenwerkingsverband tegelijkertijd met het besluit over de toelating.