Algemeen

 

In dit informatieblad zijn alle wetsartikelen opgenomen die betrekking hebben op de mogelijkheden voor ouders voor het afdoen van klachten en geschillen, op kind-, school- en samenwerkingsverbandniveau. Hiervoor zijn geraadpleegd de Wet op het basis- (primair) onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op de expertisecentra (WEC), de Wet Passend Onderwijs[1], de Wet op het onderwijstoezicht, het Toezichtkader samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Voor de leesbaarheid zijn niet alle details vermeld; raadpleeg voor volledigheid via http://wetten.overheid.nl de oorspronkelijke teksten. Bij het opstellen van dit informatieblad is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht; de samensteller kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke onzorgvuldigheden of niet meer actueel zijn van de informatie.

 

 

Achtereenvolgens komt aan de orde:

  1. Voorkomen
  2. Klacht of geschil op school
  3. Geschillencommissie
  4. Bezwaarprocedure samenwerkingsverband
  5. College rechten van de mens
  6. Rechter
  7. Inspectie
  8. Meer informatie

 

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 1.5 Infoblad wet- en regelgeving; Klacht en geschil downloaden (pdf)

 

 

[1] Officiële benaming: Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.