raad van toezicht

(WPO 17a, WEC 28g, WVO 24d)

 

Het bestuur van een school moet zorgdragen 'voor een goed bestuurde school met een scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht  daarop en met een rechtmatig bestuur en beheer.'

De medezeggenschapsraad heeft het recht om 'een bindende voordracht te doen voor een lid' van de raad van toezicht.

 

Ten minste  twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen het medezeggenschapsorgaan en de interne toezichthouder. (Dit wordt niet in de Wms geregeld maar in de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC).

 

Voor het bestuur van een samenwerkingsverband geldt hetzelfde.