toelating

(WPO art. 40.2-10 en 63.4, WEC art. 40 en 61, WVO art. 27)

 

Ouders kunnen hun kind (vanaf 3 jaar) aanmelden bij de school van hun voorkeur. Formeel dient deze aanmelding schriftelijk te gebeuren, maar in de meeste gevallen zal daar een bezoek en een gesprek met de school aan vooraf zijn gegaan. ('De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.')

Uiterlijk binnen 6 weken na aanmelding moet een besluit tot toelating worden genomen. Indien dat niet mogelijk blijkt dan moet de school de ouders daarvan op de hoogte stellen en doorgeven wanneer een besluit tegemoet mag worden gezien (uiterlijk na ten hoogste 4 weken). Mocht na 10 weken nog geen besluit zijn genomen, dan moet de school (formeel het bevoegd gezag van de school, het schoolbestuur) het kind toelaten.

 

Voordat een school tot toelating besluit, kan zij de ouders vragen 'gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie'. Dat kan de school overigens ook vragen, als het kind al op school zit en de extra ondersteuningsbehoefte pas later duidelijk wordt.

Indien de school negatief op een toelatingsverzoek reageert, dan moet zij hierover eerst met de ouders hebben overlegd. Ook moet zij dan een andere school, evt. speciale school voor het kind hebben geregeld 'met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen'.

 

> Meer informatie: Ondersteuningsprofiel, basisondersteuning en schoolgids.

 

Voor toelating tot een speciale school (so, vso) of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) is toestemming van het samenwerkingsverband noodzakelijk. Voor toelating (en verwijdering) t.b.v. het voortgezet onderwijs worden nadere voorschriften via een algemene maatregel van bestuur gegeven.

 

Een school mag een leerling niet weigeren op grond van 'denominatie' (protestant, katholiek, islamitisch) behalve als de ouders 'weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs van de school zullen respecteren dan wel onderschrijven.'

 

"De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.'

 

'Het bevoegd gezag van een bijzondere school kan beslissen een aanmelding voor toelating niet te behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de ouders de gelegenheid hebben gehad de aanmelding binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn aan te vullen. Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het nemen van de toelatingsbeslissing wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bevoegd gezag krachtens de eerste volzin de ouders uitnodigt de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de aanmelding is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.'

 

> Meer informatie: Passend onderwijs. Informatiegids voor ouders
en het informatieblad 1.5 Klacht en geschil.