leerlingenvervoer

(WPO art. 4, WEC art. 4, WVO art. 4)

 

Ouders kunnen bij hun gemeente een bijdrage aanvragen voor de kosten van het vervoer van hun kind naar en van school. Om de aanvraag te kunnen toetsen, heeft elke gemeente een regeling leerlingenvervoer vastgesteld. Wat er in deze regeling wordt opgenomen, is een zaak van iedere gemeente zelf; landelijk is alleen voorgeschreven dat de regeling in elk geval:

  1. gericht is op leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.
  2. voorziet in vervoer dat 'kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling passend is'.
  3. regelt dat alleen de kosten worden vergoed naar de 'dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke' school.
  4. voor 'leerlingen die wegens hun lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken' geen eigen bijdrage vraagt of een minimum reisafstand of leeftijdsgrens vereist - m.a.w.: voor deze leerlingen moet de gemeente altijd aangepast vervoer vergoeden.
  5. aangeeft hoe rekening wordt gehouden 'met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet'.
  6. een uitzondering maakt voor vso-leerlingen: zij kunnen alleen aanspraak op bekostiging van vervoerskosten maken 'indien zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken'.
  7. aangeeft hoe eventueel advies van deskundigen wordt ingewonnen.


Ouders kunnen invloed uitoefenen op een goede regeling van het gemeentelijk leerlingenvervoer, bijv. via een Adviesraad leerlingenvervoer. Meer informatie hierover is te vinden op

www.aandachtvooriedereen.nl/leerlingenvervoer.net-inhoud/startersmap-adviesraden-2568.html

 

Met het oog op de invoering van Passend onderwijs wordt de doelgroep van het leerlingenvervoer binnenkort nader verduidelijkt.

 

Nieuwe modelverordening leerlingenvervoer

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe modelverordening voor leerlingenvervoer gepubliceerd. Er wijzigt als gevolg van de Wet passend onderwijs niet veel in het leerlingenvervoer. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De regeling voor leerlingenvervoer moet rekening houden met de inzet van ouders die redelijkerwijs gevraagd kan worden.
  • Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen, kunnen alleen aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij vanwege hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen. Of als ze vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
  • De oorspronkelijke indeling van de modelverordening was gebaseerd op de 3 onderwijswetten: de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. De nieuwe modelverordening gaat uit van de tweedeling in de samenwerkingsverbanden: primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Hoewel instellingen voor het speciaal onderwijs van de clusters 1 en 2 niet zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband, passen zij toch in het model als er onderscheid wordt gemaakt tussen primair en voortgezet onderwijs.

 

> Meer informatie op: http://www.passendonderwijs.nl/ouders-leerlingen/leerlingenvervoer/