Algemeen

In dit informatieblad zijn alle wetsartikelen opgenomen die betrekking hebben op de inspraak van ouders op kind-, school- en samenwerkingsverbandniveau met het oog op de periode na invoering van Passend onderwijs. Hiervoor zijn geraadpleegd de Wet op het basis- (primair) onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op de expertisecentra (WEC), de Wet Passend Onderwijs[1] en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).  Voor de leesbaarheid zijn niet alle details vermeld; raadpleeg voor volledigheid via http://wetten.overheid.nl de oorspronkelijke teksten. Bij het opstellen van dit informatieblad is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht; de samensteller kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke onzorgvuldigheden of niet meer actueel zijn van de informatie.

 

 

Achtereenvolgens komt aan de orde:

  1. Zorgplicht
  2. Leerlingenvervoer
  3. Toelating
  4. Schorsing
  5. Verwijdering
  6. Ontwikkelingsperspectief
  7. Onderwijskundig rapport
  8. Tussenschoolse opvang en organisatie van de buitenschoolse opvang
  9. Informeren ouders bij zeer zwakke school

 

 

 

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 1.1. Wet- en regelgeving; inspraak ouders downloaden (pdf)

 

 

 

 

[1] Officiële benaming: Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.