Relevante wetsartikelen

(WPO art. 18, 18a en 45a, WEC art. 42 en 48a, WVO art. 10h, 17a, 23a en 23c, Wet op het onderwijstoezicht art. 3-15, 21 )

 

In de onderwijswetten wordt de Inspectie genoemd in verband met de volgende zaken:

 

  • Telkens als het ondersteuningsplan van een samenwerkingsverband opnieuw moet worden vastgesteld - tenminste eens in de 4 jaren - moet het voor 1 mei voorafgaand aan het betreffende schooljaar aan de inspectie worden toegezonden.
  • De inspectie stelt op basis van haar onderzoek een rapport op dat zij, zo gauw het definitief is, openbaar maakt.
  • Als een school (formeel: schoolbestuur) een leerling langer dan één dag schorst, moet zij de inspectie hiervan schriftelijk op de hoogte brengen 'met opgave van redenen'.
  • De inspectie kan het bestuur van een speciale school verzoeken een leerling te verwijderen, die daar volgens haar niet had mogen worden toegelaten.
  • Indien de inspectie van mening is dat het onderzoek in het kader van de toelating tot een speciale school 'niet voldoet aan redelijke eisen' dan overlegt zij met het schoolbestuur en vraagt evt. de minister om een beslissing.
  • Het schoolbestuur moet een exemplaar van het managementstatuut ter kennisneming aan de inspectie toesturen, evenals elke wijziging daarvan.

 

Communicatie met ouders

 

Ouders van leerlingen die op een zeer zwakke school zitten, moeten hierover goed geïnformeerd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

De inspectie maakt van ieder rapport van bevindingen van een zeer zwakke school een publieksvriendelijke samenvatting. Het bestuur van een zeer zwakke school is wettelijk verplicht deze samenvatting aan alle ouders te sturen, vergezeld van een aanbiedingsbrief. De inspectie zet de samenvatting tegelijk met het rapport van bevindingen op haar website.

Verder kunnen ouders via 'Zoek Scholen' op de website van de inspectie het oordeel over de school/scholen van hun kind(eren) inzien. Ze kunnen daar ook het rapport van bevindingen en de samenvatting lezen. Ten slotte biedt de inspectie ouders de mogelijkheid zich te abonneren op informatie die over hun school/scholen op de website van de inspectie verschijnt.

De inspectie informeert niet alleen het bestuur en de directie, maar ook de medezeggenschapsraad van een zeer zwakke school over het moment waarop het rapport van bevindingen en de samenvatting op de website verschijnen.

Met deze maatregelen wil de inspectie ouders beter informeren en hun positie in het traject van kwaliteitsverbetering versterken.

(bron: Inspectie van het onderwijs: Toezicht op zwakken en zeer zwakke scholen. Zo werkt het.')

 

 

 

 

 

Klik op de afbeelding voor 1.4 Infoblad wet- en regelgeving; Inspectie van het onderwijs (pdf)