Algemeen

Het samenwerkingsverband (swv) heeft de verantwoordelijkheid om voor ieder kind een passende plek te bieden. Daar legt het verantwoording over af en daar ziet de inspectie op toe. De verantwoording loopt via 3 wegen:

 

  1. Het swv moet inzicht geven in hoe het zijn middelen heeft besteed. Dit gebeurt via de financiële verantwoording naar het Rijk door middel van een jaarverslag met controleverklaring (accountant). De inspectie controleert deze financiële verantwoording.

    > Meer informatie hierover in de factsheet financiële verantwoording op website Passend Onderwijs.

  2. Een swv is verplicht een vorm van intern toezicht te organiseren waaraan het verantwoording aflegt. Het intern toezicht moet verplicht gescheiden zijn (in personen) van het bestuur. Afhankelijk van de rechtsvorm en de eigen voorkeuren kan dit op verschillende manieren vorm krijgen; bijvoorbeeld in de vorm van een Raad van Toezicht. De raad ziet vooraf en achteraf toe op ook de financiële beslissingen van een swv.

  3. Het swv legt 'intern' verantwoording af aan de ondersteuningsplanraad. De raad moet instemmen met het ondersteuningsplan waarin de besteding van de middelen staat toegelicht.

    > Meer informatie over het intern toezicht en de ondersteuningsplanraad in hoofdstuk 'Samenwerkingsverband en ondersteuningsplan'

 

In dit informatieblad zijn alle wetsartikelen opgenomen die betrekking hebben op het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs op de samenwerkingsverbanden. Hiervoor zijn geraadpleegd de Wet op het basis- (primair) onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op de expertisecentra (WEC), de Wet Passend Onderwijs[1] , de Wet op het onderwijstoezicht en het Toezichtkader samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs. Voor de leesbaarheid zijn niet alle details vermeld; raadpleeg voor volledigheid via http://wetten.overheid.nl de oorspronkelijke teksten. Bij het opstellen van dit informatieblad is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht; de samensteller kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke onzorgvuldigheden of niet meer actueel zijn van de informatie.

 

 

Achtereenvolgens komt aan de orde:

  1. Werkwijze algemeen
  2. Relevante wetgeving

 

 

 

> Op de laatste pagina kunt u 1.4 Infoblad wet- en regelgeving; Inspectie van het onderwijs downloaden (pdf)

 

 

 

 

 

[1] Officiële benaming: Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.