Zorg

 

Niet alleen op het terrein van onderwijs verandert er veel in de manier waarop ondersteuning wordt georganiseerd. Ook de organisatie van jeugdzorg, AWBZ-zorg en voorzieningen op het gebied van werk is er de laatste jaren veel veranderd. Zo krijgen de gemeenten een groeiende verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een samenhangend beleid voor ondersteuning, zorg en inkomen.

 

Zorg voor de jeugd

De zorg voor de jeugd wordt vanaf 2015 georganiseerd en ingekocht door gemeenten. Daarbij gaat het zowel om de provinciale jeugdzorg, zorg voor de jeugd die nu wordt gefinancierd vanuit de AWBZ en de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Uitgangspunt hierbij is dat gemeenten meer kunnen investeren in preventieve voorzieningen en meer maatwerk kunnen bieden door de ontschotting binnen de financiering en regels. Een goede afstemming tussen de nieuwe organisatie van de jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs is van groot belang, bijvoorbeeld door de werkzaamheden van de zorg- en adviesteams (zat), centra voor jeugd en gezin (cjg) en de samenwerkingsverbanden op elkaar af te stemmen. Zo kan door nauw samen te werken, vroeg worden gesignaleerd wanneer extra ondersteuning nodig is en kan worden voorkomen dat jongeren zonder onderwijs thuis komen te zitten.

 

Zorg op school

Sommige kinderen hebben op school naast onderwijsondersteuning ook extra zorg nodig, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Daarbij kan men te maken krijgen met drie wetten:

  1. de Jeugdwet (direct via gemeente),
  2. de Zorgverzekeringswet (Zvw, via zorgverzekeraar),
  3. de Wet langdurige zorg (Wlz, via ciz).

Het kan zelfs voorkomen, dat meerdere van deze wetten van toepassing zijn. Zo kan een leerling begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet ontvangen en verpleging vanuit de Zvw. In dat geval kan er sprake zijn van twee verschillende persoonsgebonden budgetten (pgb's). Binnen een zorgwet is verder zowel zorg in natura, een pgb als een combinatie van beide mogelijk. Een ingewikkelde materie dus.
Daarbij komt dat elke wet zijn eigen procedures en betrokken partijen kent. Gelukkig is er een handzaam overzicht ontwikkeld:

 

> Het stroomschema Stroomschema Zorg op school is hier te downloaden.

> Het Stroomschema zorg in onderwijstijd is hier te downloaden.
 

Met behulp van het eerste schema wordt per zorgwet duidelijk welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs is geregeld en moet worden verantwoord. Het tweede stroomschema laat zien wat de route voor (v)so-scholen is om (medische) zorg in onderwijstijd te organiseren.

 

Bij dit ingewikkelde proces is er voor ouders allerlei ondersteuning beschikbaar:

  • school, vaak met andere betrokkenen erbij (bijvoorbeeld iemand van het wijkteam of van de gemeente).
  • Handreiking onderwijs en zorg, een handreiking voor ouders en scholen om passende onderwijsondersteuning en zorg voor elke leerling te bereiken -dit kan in per gemeente of school iets anders zijn.

> De handreiking is hier te downloaden vanaf website.

  • cliëntondersteuning bij de gemeente, kosteloos en onafhankelijk.
  • onderwijszorgconsulent, een deskundige op het gebied van het combineren van onderwijs en zorg.

> website onderwijsconsulenten.nl

  • Het Juiste Loket, voor mensen die vastlopen in de vraag welke instantie voor zorg of ondersteuning verantwoordelijk is. Ook voor bemiddeling bij problemen, bijvoorbeeld wanneer instanties naar elkaar blijven wijzen bij de vraag wie voor de zorg of ondersteuning verantwoordelijk is.

> website juisteloket.nl

  • Het Nationale Zorgnummer, voor informatie en het melden van problemen rond zorg, ondersteuning en participatie.

> website nationalezorgnummer.nl

 

 

Participatiewet

Met de participatiewet krijgen gemeenten een grotere verantwoordelijkheid voor (een deel van) de voorzieningen van de Wajong en de sociale werkvoorzieningen. Gemeenten kunnen hierbinnen eigen keuzes maken. Met name voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs is het van belang om afspraken te maken over de uitstroom van leerlingen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

 

> Ga voor meer informatie naar de website van OCW