Vervoer

(WPO art. 4, WEC art. 4, WVO art. 4)

 

Leerlingenvervoer

 

Ouders kunnen bij hun gemeente een bijdrage aanvragen voor de kosten van het vervoer van hun kind naar en van school. Om de aanvraag te kunnen toetsen, heeft elke gemeente een regeling leerlingenvervoer vastgesteld. Wat er in deze regeling wordt opgenomen, is een zaak van iedere gemeente zelf; landelijk is alleen voorgeschreven dat de regeling in elk geval:

 

  1. gericht is op leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

  2. voorziet in vervoer dat 'kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling passend is'.

  3. regelt dat alleen de kosten worden vergoed naar de 'dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke' school.

  4. voor 'leerlingen die wegens hun lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken' geen eigen bijdrage vraagt of een minimum reisafstand of leeftijdsgrens vereist - m.a.w.: voor deze leerlingen moet de gemeente altijd aangepast vervoer vergoeden.

  5. aangeeft hoe rekening wordt gehouden 'met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet'.

  6. een uitzondering maakt voor vso-leerlingen: zij kunnen alleen aanspraak op bekostiging van vervoerskosten maken 'indien zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken'.

  7. aangeeft hoe eventueel advies van deskundigen wordt ingewonnen.

Voor de duidelijkheid: Ook bij Passend onderwijs blijft de gemeente verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer, of zoals de staatssecretaris het in zijn voortgangsbrief van februari 2013 aan de Tweede Kamer stelde: 'Op basis van de uitkomsten van het rapport en de complexiteit van de invoering van passend onderwijs, heb ik besloten om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer vooralsnog bij de gemeenten te laten en deze dus niet over te hevelen naar de samenwerkingsverbanden. Wanneer de inrichting van de samenwerkingsverbanden is afgerond, kan de verantwoordelijkheidsverdeling opnieuw worden bezien.'

 

 

 

 

> Meer informatie op www.passendonderwijs.nl/ouders-leerlingen/leerlingenvervoer/

 

 

Ouders kunnen invloed uitoefenen op een goede regeling van het gemeentelijk leerlingenvervoer, bijv. via een Adviesraad leerlingenvervoer. Meer informatie hierover is te vinden op http://www.aandachtvooriedereen.nl/leerlingenvervoer.net-inhoud/startersmap-adviesraden-2568.html