Ondersteuningsplan

(WPO art. 18a, WEC art. 28a, WVO art. 17a)

 

Samenwerkingsverbanden zijn verplicht om 'op overeenstemming gericht overleg' (oogo) te voeren

over het concept ondersteuningsplan met de gemeente(n) waarmee zij te maken hebben. Daarvoor moeten zij samen met die gemeentes een procedure vaststellen, incl. 'een voorziening voor het beslechten van geschillen'.

 

Tijdens het overleg kunnen de volgende thema's ter sprake komen:

 

  • samenhang in de ondersteunings- en hulpstructuur voor jeugd en gezinnen, in scholen en gemeenten: waar houdt de ondersteuning op het gebied van onderwijs op en begint de ondersteuning waar de gemeente voor verantwoordelijk is?
  • de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs en van vmbo naar mbo;
  • thuiszitters;
  • leerlingenvervoer;
  • onderwijshuisvesting;
  • aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt.

 

> Zie verder informatieblad 1.1 Inspraak ouders en 1.3 Samenwerkingsverband en ondersteuningsplan