Leerplicht

(Leerplichtwet 1969 art. 3a, 5, 7, 15 en 16)

 

Leerplichtwet

 

Enkele, mogelijke relevante bepalingen uit de Leerplichtwet:

 

  • Het toezicht op de naleving van deze wet is opgedragen aan de directeuren van de scholen en aan 'burgemeester en wethouders. Zij wijzen daartoe een of meer ambtenaren aan', de leerplichtambtenaar.

 

  • Burgemeester en wethouders kunnen vervangende leerplicht toestaan 'voor een jongere die tenminste de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt en waarvan naar hun oordeel is komen vast te staan, dat hij niet geschikt is volledig dagonderwijs aan een school te volgen (...) gedurende een bepaald schooljaar, voor zover nodig (...) de jongere aan de school een programma volgt, dat naast algemeen vormend onderwijs en op het beroep gericht onderwijs tevens praktijktijd bevat, bestaande uit arbeid van lichte aard, te verrichten naast en in samenhang met het onderwijs.'

 

  • Vrijstelling van inschrijving op een school is toegestaan als 'de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten'. Daarvoor is wel een verklaring noodzakelijk van een door burgemeester en wethouders 'aangewezen arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog'.

 

  • Vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs kan door burgemeester en wethouders worden verleend 'op grond van bijzondere omstandigheden (...) indien wordt aangetoond, dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet.'

 

De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en van passend onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? Wie is er verantwoordelijk en welk wettelijk kader is van toepassing?

>Lees meer in Handreiking Onderwijs, Zorg en de Leerplichtwet