workshops

 

Workshops

 

     
01 "ondersteuning van leerkrachten in passend onderwijs, de kracht van ouders" Marijke de Ruiter
  Er zijn goede en minder goede ervaringen bij ouders met de ondersteuning van leerkrachten bij het onderwijzen van hun kinderen. Met passend onderwijs verdwijnen de regionale expertise centra die nu een wettelijke taak hebben in het ondersteunen van leerkrachten. Dat lang niet alle leerkrachten alleskunners zijn is een gegeven. Dus ook met passend onderwijs is het van belang dat leerkrachten ondersteund worden.Welke verwachtingen hebben ouders van de ondersteuning die voor leerkrachten beschikbaar is? Marijke is vrijwilliger voor Balans Groningen en werkzaam als ambulant begeleider bij RENN4 Sensor.
 02  "het dekkende aanbod van de samenwerkingsverbanden"  Floor Kaspers
  Ieder kind een "passende onderwijsplek", dat is de opdracht van de samenwerkingsverbanden. Samen zorgen de scholen voor een "dekkend aanbod".
Maar wie bepaalt wat passend is? Welke rol hebben de scholen daarin, en wie controleert dit?In deze workshop kijken we naar de inbreng van ouders! Ouders die vanuit de concrete ervaringen weten wat er past én wat er niet past
Floor werkt als zelfstandige adviseur, belangenbehartiger en projectleider op het terrein van passend onderwijs, jeugdzorg en de AWBZ.Als lobbyist voor de CG-raad en Platform VG werkte ze aan het versterken van de positie van ouders binnen passend onderwijs.
 03  "Alles over het ontwikkelingsperspectief"  Juul Boekholt en Marjan Alberts
  Voor iedere leerling met een ondersteuningsbehoefte wordt in passend onderwijs een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het handelingsplan dat nu wettelijk verplicht is verdwijnt als zodanig.In de workshop krijgt u wetenswaardigheden te horen over het ontwikkelingsperspectief, de functie, de inhoud, hoe het tot stand komt, etcetera. U gaat met elkaar in gesprek om zich een beeld te vormen van wat dit nieuwe instrument voor ouders betekent. Ook het "vasthouden van het niveau van het profiel" als zorgpunt van ouders wordt in deze workshop besproken. Dit was ooit een seprarate workshop. Juul maakt deel uit van de werkgroep Ouders Dichtbij in Groningen. Ze is directeur geweest van een VSO school en momenteel van de vestiging Groningen Zuid van het Zernike College. Marjan is procesbegeleider in het project van Hinderpaal tot Mijlpaal van stichting Perspectief en zelf moeder van een dochter met syndroom van Down op een reguliere Groningse basisschool.
 04  "Samen sterk: Handelingsgericht werken voor ouders"  Otger Meuwissen en Cindy Paardenkooper
   De workshop geeft een indruk van de cursus "Samen Sterk" en een korte introductie van de 10 principes van Handelingsgericht werken voor ouders . Aa n de hand van een aantal cases worden de principes gedemonstreerd en besproken. In eerste instantie klassikaal, vervolgens in een aantal groepjes en afsluitend weer plenair -voor de samenvatting en het uitwisselen van de ervaringen. Otger en Cindy zijn bestuursleden van het Ouderplatform Gooi & Omstreken. Naast het project Samen Sterk – HGW voor ouders is OG&O o.a. actief betrokken bij de invoering van passend onderwijs. Deze betrokkenheid komt ook tot uitdrukking in het Netwerk Ouderinitiatieven waarvan het ouderplatform een van de vier oprichtende partners is.
 05  "Creatieve onderwijsarrangementen bedenken"  Jan Drentje
   Het Deltion Sprint Lyceum in Zwolle, (VAVO, Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) werkt samen met de Ambelt uit Zwolle, een school voor speciaal onderwijs. Door deze unieke samenwerking is het voor veel leerlingen, die anders zonder diploma of met een diploma beneden hun niveau, van school komen, toch mogelijk om een diploma te halen. Naast informatie over de mogelijkheden die de school op deze manier creëert, wordt u uitgenodigd om mee te denken over op welke creatieve manier je onderwijs vorm kunt geven als het op de gangbare manier niet lukt. Jan is rector van het Deltion Sprint Lyceum in Zwolle. Het Deltion College biedt versnelde opleidingen VMBO-TL, HAVO en VWO aan dag- en avondonderwijs.
 06  "Invloed op de vormgeving van passend onderwijs met behulp van medezeggenschap"  vervallen wegens te geringe belangstelling
   Er is het nodige veranderd in de Wet Medezeggenschap op Scholen als gevolg van passend onderwijs. U krijgt informatie over hoe de medezeggenschap op passend onderwijs in elkaar zit. Op dit moment worden bijvoorbeeld door de samenwerkingsverbanden en de MR-en van de aangesloten scholen ondersteuningsplanraden gevormd met daarin een oudergeleding waarvoor in principe iedere ouder kandidaat kan zijn. Deze OPR heeft vergaande medezeggenschap op het beleid van het samenwerkingsverband.  
 07  "De overgang van voortgezet naar middelbaar beroeps onderwijs"  Jolet Dingen
   Het is belangrijk dat jongeren die met veel moeite toch een vmbo-diploma bemachtigen, ook in staat worden gesteld een mbo-diploma te behalen. Sinds de koerswijziging richting Passend onderwijs geven voortgezet en middelbaar Beroepsonderwijs gestalte aan Passend Onderwijs, maar daarin zijn verschillen. In deze workshop wordt beschreven hoe de implementatie van Passend Onderwijs wordt opgepakt op een mbo-school niveau 1-2 in het noorden van het land. Vermoede knelpunten worden daarin besproken.  Jolet Dingen, Voorzitter Onderwijsgroep NVA Groningen/Drenthe en zorgcoördinator mbo 1-2 te Assen
08 "Ouders hebben een stem in passend onderwijs" Bert Beuving
   De BOSK voert momenteel een project uit dat beoogt allerlei handreikingen te bieden aan samenwerkingsverbanden en ouder om de stem van ouders in passend onderwijs optimaal te benutten. Diverse praktische handreikingen passeren in de workshop de revue. Zowel voor ouders i.r.t. hun kind als voor een beleidsmatige stem. Je leert waar je als ouder invloed hebt en wisselt met elkaar gedachten uit hoe je dat het beste kunt aanpakken.  Bert was jaren beleidsmedewerker bij de BOSK, de belangenvereniging voor mensen met een lichamelijke beperking. Op interim basis vervult hij nog regelmatig werkzaamheden voor de BOSK. Dit project is daar een voorbeeld van.
 09  "Wat verwachten ouders van ondersteuning aan leerlingen in passend onderwijs in het Basisonderwijs"  Sijkie Amels
   Met de intrede van passend onderwijs, verdwijnen de rugzakken. Die waren bedoeld om extra ondersteuning te organiseren voor leerlingen die dat nodig hebben. De rugzak bleek onvoldoende effectief. In passend onderwijs moet dat beter georganiseerd zijn. In deze workshop gaan ouders met elkaar in gesprek over de verwachtingen die zij hierbij hebben.  Sijkie is coördinator van een WSNS samenwerkingsverband
 10  "Hoe zit het ondersteuningsplan van een samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in elkaar"  vervallen wegens te geringe belangstelling
   In het ondersteuningsplan legt een samenwerkingsverband passend onderwijs alle afspraken vast met betrekking tot de organisatie van het dekkende aanbod voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften. In deze workshop krijgen deelnemers inzage in de status quo van het ondersteuningsplan van één samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs en neemt de workshopleider de gelegenheid te baat om over specifieke onderdelen met deelnemers van gedachten te wisselen.  Erik is projectmanager van het samenwerkingsverband SWV VO 20.01 Stad Groningen. Zijn rol is het bestuurlijke ontstaansproces in goede banen te leiden.
11 "Welke verwachtingen hebben ouders om Passend Onderwijs succesvol te laten zijn?" Michiel Minderhoud
  Passend onderwijs is een operatie waarbij regelmatig door verschillende betrokkenen twijfels worden geuit over het te verwachten succes. Levert het inderdaad op dat er geen enkele leerling meer thuiszit? Heeft iedere leerling straks een onderwijsplek die precies bij hem past? Hebben we voldoende deskundigheid in het regulier onderwijs om het speciaal onderwijs niet onder druk te zetten? In de workshop worden de voorwaarden besproken om passend onderwijs tot een succes te maken. Die zou u terug moeten zien in het beleid van uw school en samenwerkingsverband.In de workshops krijgen ouders informatie over de relevante bestuurlijke en financiele bewegingen. De workshop leider zelf hoopt door de deelnemers geïnspireerd te worden ten aanzien van de rol(len) die de ouders in de samenwerkingsverbanden kunnen spelen.

Michiel Minderhoud (1957) is sinds 1980 werkzaam in het (Speciaal) Onderwijs. De laatste vier jaar houdt hij zich intensief bezig met Passend Onderwijs. Hij is projectleider/kwartiermaker in een tweetal samenwerkingsverbanden en directeur van een REC cluster 4.Michiel gelooft in de 'simpele' oplossing. "Als je niet aan een leek kunt uitleggen wat je doet moet je je afvragen of je werk wel relevant is." In zijn samenwerkingsverbanden is de vraag 'wat is de invloed van onze ouders op de inhoud en inrichting' heel actueel.

12 "Rol inspectie in het Passend Onderwijs?" vervallen wegens te geringe belangstelling
  Het toezichtkader voor de onderwijsinspectie wordt aangepast voor passend onderwijs. Wat houd de toezicht van de inspectie eigenlijk in, wat verandert er als gevolg van passend onderwijs wel en wat niet? Wat hebben ouders aan de onderwijsinspectie? Dit zijn voorbeelden van vragen die besproken en beantwoord kunnen worden in deze workshop.  
14 "Inclusief onderwijs als vorm van passend onderwijs" Jeroen Veltheer
  Passend onderwijs is GEEN inclusief onderwijs, maar inclusief onderwijs is wel een vorm van passend onderwijs. Wat is inclusief onderwijs nu eigenlijk wel en niet? In deze workshop worden verder inzichten in de waarde van inclusief onderwijs met deelnemers gedeeld en de voorwaarden waaronder inclusief onderwijs een succes kan worden besproken. Jeroen maakt deel uit van de Coalitie voor Inclusie, een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot.
15 "Hoe zit het ondersteuningsplan van een samenwerkingsverband basisonderwijs in elkaar" vervallen wegens te geringe belangstelling
  In het ondersteuningsplan legt een samenwerkingsverband passend onderwijs alle afspraken vast met betrekking tot de organisatie van het dekkende aanbod voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften. In deze workshop krijgen deelnemers inzage in de status quo van het ondersteuningsplan van één samenwerkingsverband Basisonderwijs.  
16 "speciaal onderwijs en passend onderwijs, hoe zit dat precies?" Anda van der Mark
  Er is heel veel te zeggen en te weten over hoe het (voortgezet) speciaal onderwijs in het passend onderwijs stelsel is ingepast. In deze workshop wordt dit op een rijtje gezet. Er zijn veel ingewikkeldheden omdat (V)SO scholen vaak een regiofunctie hebben die niet aansluit op de geografische in deling van samenwerkingsverbanden. Anda is ouder van een VSO leerling en heeft zich daarom goed verdiept in de nieuwe regelgeving voor (V)SO leerlingen. Tijdens de Tweede Kamer behandeling van de wet bood ze vanuit haar actiegroep De Dalmatiers een petitie aan de Kamerleden aan.
17 "Wanneer past het....het onderwijs?" vervalt wegens ziekte
  En zo opeens zit je kind thuis. Onverwacht en onterecht. En je doet er alles aan om je kind weer op school te krijgen. Op een passende plek. Maar het lukt maar niet.

Een ervaringsouder vertelt. Niet alleen haar verhaal. Maar ook de valkuilen en kansen in zo'n traject. Reflectie helpt om er van te leren. Leer mee!