Werkgroep

 

Een werkgroep als werkvorm

 

Om een activiteit uit het beleids- of actieplan van initiatiefgroep of adviesraad uit te voeren kan gedacht worden aan het vormen van een werkgroep. Deze gaat aan de slag met een bepaald onderwerp. Voordeel is, dat het een tijdelijke klus is, waar gemakkelijker mensen voor te vinden zijn dan als ze zich lange tijd moeten binden. Waar moet u aan denken bij het vormen van een werkgroep?

 

Doel van de werkgroep

Stel vast, wat met het instellen van de werkgroep bereikt moet worden, waarom en voor wie.

 

Tijd en middelen

Stel vast binnen welke periode de werkgroep zijn werk afgerond zou moeten hebben en welke middelen zij daarvoor beschikbaar hebben.

 

Verantwoording

De werkgroep werkt in opdracht van initiatiefgroep of adviesraad. De werkgroep zal dus ook de resultaten verantwoorden aan initiatiefgroep of adviesraad. Te overwegen valt in de werkgroep iemand van de initiatiefgroep of adviesraad zitting te laten hebben. Deze kan er dan voor zorgen, dat regelmatig over en weer informatie wordt uitgewisseld, bijvoorbeeld over de voortgang. Het is natuurlijk niet de bedoeling, dat de werkgroep op deze manier wordt betutteld. Als een werkgroep wordt ingesteld, mag men verwachten dat er vertrouwen is in het werk van de werkgroep.

 

Deelnemers aan de werkgroep

Belangrijk is om mensen met verschillende achtergronden en kwaliteiten in de werkgroep te plaatsen:

 

  • een ervaringsdeskundige met het onderwerp;
  • een sleutelfiguur, dat wil zeggen iemand die veel mensen kent die van belang kunnen zijn;
  • een deskundige op het terrein van regelgeving, gemeente e.d.;
  • mensen, die gewend zijn te organiseren;
  • een sfeermaker, iemand die de moed erin weet te houden;
  • een belangrijk persoon; iemand met aanzien, die gemakkelijk entree heeft. Als zo iemand bereid is mee te werken, steunt dat uw doel. Tegelijkertijd moet u ermee rekening houden, dat deze mensen vaak erg druk zijn en het moeilijk is om afspraken te maken.

 

Het kiezen van mensen met verschillende invalshoeken is belangrijk om te voorkomen, dat het onderwerp eenzijdig wordt aangepakt en zaken worden vergeten. Ook een mix van doeners en denkers is belangrijk.

 

Taakverdeling

Bij de start van de werkgroep worden de taken verdeeld. In ieder geval is het handig een voorzitter te benoemen. (Dit hoeft niet de vertegenwoordiger te zijn van de adviesraad.) Ook iemand voor de verslaglegging is nodig. Verder hangt het af van de taak van de werkgroep.