Machtsmiddelen

 

Houding en machtsmiddelen

 

NB

Lees voor 'adviesraad' telkens 'ouderinitiatief'; voor 'gemeente' kunt u vaak 'bestuur samenwerkingsverband' lezen.

 

 

Of het er nu om gaat de gemeente te bewegen om een adviesraad in te stellen, of om invloed te hebben op beleidskeuzes van de gemeente rond het leerlingenvervoer, de wegen die bewandeld kunnen worden zijn dezelfde.

 

Houding naar de gemeente

Het is belangrijk u te realiseren als adviesraad dat overheid en burgers andere verantwoordelijkheden en belangen hebben. Daarbij is het niet nodig tegenover elkaar te staan, maar naast elkaar. Het gaat erom dat partijen met elkaar om tafel komen, informatie en argumenten uitwisselen en soms concessies doen om te komen tot een resultaat dat voor iedereen acceptabel is. Het is het goed recht van burgers om voor hun eigen belangen op te komen. Dat is een recht waar ze gebruik van mogen maken. Het is echter verstandig om rekening te willen houden met de positie van de ander. Vooral is het belangrijk niet op de man te spelen. De ander zit daar uit hoofde van zijn functie en het is belangrijk de contacten zakelijk te houden. Ook als niet bereikt is, wat werd beoogd, heeft men de volgende keer weer te maken met dezelfde functionarissen. Wordt wel resultaat geboekt, dan is waardering ook op zijn plaats.

 

De middelen waar u als adviesraad over beschikt

Om invloed uit te kunnen oefenen heeft een advies raad middelen nodig, ofwel macht. Een adviesraad beschikt over verschillende machtsmiddelen:

 

  • De macht van het getal. Hoe meer mensen achter de adviesraad staan, hoe sterker deze staat. Het is dus zaak om zoveel mogelijk ouders en scholen als achterban te hebben. De adviesraad kan dan namens velen spreken.

 

  • De macht van kennis en inzicht. Bij besluitvorming gaat het ook om inhoud. Een adviesraad beschikt bijvoorbeeld over kennis en inzicht over de gevolgen die bepaalde beleidswijzigingen voor de doelgroep kunnen hebben, of over kennis en inzicht in de eisen die een bepaalde handicap stelt aan het leerlingenvervoer. Dergelijke kennis kan worden gebruikt in het overleg met de gemeente. De gemeente heeft op haar beurt behoefte aan deze informatie om haar taak goed uit te voeren. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan.

 

  • De macht van de publieke opinie. Politieke bestuurders zijn gevoelig voor de publieke opinie. In bepaalde gevallen kan deze ingezet worden om steun te krijgen voor de ideeën van een adviesraad. Dit is eerder in dit hoofdstuk aan de orde geweest.