Hoe informatie?

 

Hoe komt de initiatiefgroep of adviesraad aan zijn informatie?

 

NB

Lees voor 'adviesraad' telkens 'ouderinitiatief'; voor 'gemeente' kunt u vaak 'bestuur samenwerkingsverband' lezen.

 

 

Veel initiatieven worden gestart vanuit een emotie. Ontevredenheid of verontwaardiging over een aspect van het leerlingenvervoer. Dat is een goed startpunt, maar niet voldoende. Om een goede overlegpartner te zijn voor de gemeente en het nodige te kunnen bereiken voor het leerlingenvervoer heeft de initiatiefgroep of adviesraad informatie nodig. Informatie over:

 

 • de knelpunten die door de achterban worden ervaren;
 • de eisen die bepaalde handicaps stellen aan het leerlingenvervoer;
 • de wet- en regelgeving rond het leerlingen vervoer en de jurisprudentie;
 • keuzes of oplossingen in andere gemeenten;
 • objectieve gegevens over de kwaliteit van het vervoer;
 • etc.

 

Goed geïnformeerd zijn draagt bij aan een vertrouwensrelatie met de gemeente, die noodzakelijk is om succes te kunnen hebben. Er zijn verschillende manieren om aan deze informatie te komen.

 

Raadpleging van ouders, leerlingen en scholen

Informatie over knelpunten in het vervoer en over problemen als gevolg van specifieke handicaps is te verkrijgen van ouders, leerlingen en scholen. Het is dus zaak om deze regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld een keer per jaar. Hiervoor zijn verschillende methodes denkbaar:

 

 • een eenvoudige vragenlijst die wordt verspreid onder deze groepen. Houd er rekening mee, dat leerlingen naar allerlei scholen gaan. Stel concrete vragen, zoals de lengte van de reistijd in minuten, het gebruik van gordels, het roken van de chauffeurs etc. Stelt u niet-concrete vragen, zoals: 'vindt u de reistijd kort of lang' dan weet u eigenlijk nog niets, omdat u persoonlijk getinte antwoorden krijgt. Wat lang is, kan voor iedereen verschillend zijn. (...)

 

 • Woon ouderavonden bij en vraag naar de ervaringen van ouders. Overleg dit tevoren met de organisatie, zodat er ook ruimte is voor het onderwerp.

 

 • Spreek met zoveel mogelijk ouders, bijvoorbeeld bij school.

 

 • Onderhoud contacten met de scholen. Wijs bijvoorbeeld een vaste contactpersoon aan per school. Soms is in de school iemand aangewezen voor het leerlingenvervoer. Anders kan het contact verlopen via de directeur van de school.

 

 • Informeer ouders en scholen over de mogelijkheid om u telefonisch, schriftelijk of via mail op de hoogte te stellen van hun ervaringen. Vermeld deze mogelijkheden bijvoorbeeld in een informatiefolder, die alle ouders krijgen. Of hang posters op in de scholen.

 

Informatie vanuit diverse bronnen

Informatie kan ook verkregen worden door contact te onderhouden met andere organisaties:

 

 • met raden of platforms in andere gemeenten (in de regio of juist in gemeenten die vergelijkbaar zijn): informatie over keuzes of oplossingen in die gemeenten die eventueel bruikbaar zijn in de eigen gemeente;

 

 • met cliëntorganisaties: informatie over eisen die aan het leerlingenvervoer gesteld moeten worden in verband met een specifieke handicap;

 

 • met landelijke koepels: informatie over wet- en regelgeving die wijzigt. (...)

 

> Zie de informatiebladen 1 over de wet- en regelgeving.

 

 

Denk ook aan voor de hand liggende bronnen als de bibliotheek of internet. Er is ongelooflijk veel informatie beschikbaar. (...)