Algemeen

 

Met het Netwerk Ouderinitiatieven verstaan wij onder ‘Ouderinitiatieven’ groepen mensen in Nederland, die zich actief voor ouders inzetten om passend onderwijs succesvol te maken. Het gaat hier dus om groepen die min of meer structureel zijn en die dus op gezette tijden bij elkaar komen. Voor hen kunnen de tips en aandachtspunten, welke beschreven zijn in het handboek voor adviesraden leerlingenvervoer[1], nuttig zijn. Hierna hebben we het hoofdstuk Hoe ga je als initiatiefgroep of als adviesraad te werk? (nagenoeg) integraal opgenomen. Lees voor ‘adviesraad’ telkens ‘ouderinitiatief’; voor ‘gemeente’ kunt u vaak ‘bestuur samenwerkingsverband’ lezen.
Voor wat betreft de diverse functies en taken die binnen een initiatiefgroep onderscheiden kunnen worden, is geput uit een handboek voor ouderraden[2]. Lees ‘ouderinitiatief’ voor ‘ouderraad’ en u kunt de nodige tips aan het laatste deel van dit informatieblad ontlenen.

 

Achtereenvolgens komen aan de orde:

 1. Het initiatief is aanwezig
 2. Hoe regel je zaken binnen de initiatiefgroep?
  a. Interne taakverdeling
  b. Vergaderafspraken
  c. Doelstelling en beleidsplan
  d. Organisatievorm
  e. Geld en andere middelen
  f. Presentatie naar buiten
  g. Continuïteit
  h. Mogelijkheden voor hulp of ondersteuning
  i. Betrekken van een beroepskracht bij adviesraad of initiatiefgroep
 3. Formeel aandacht vragen voor een onderwerp
  a. Bespreken van het onderwerp
  b. Brief
  c. Inspreken
 4. Informele vormen van aandacht vragen
 5. Houding en machtsmiddelen
  a. Houding naar de gemeente
  b. De middelen waar u als adviesraad over beschikt
 6. Hoe komt de initiatiefgroep of adviesraad aan zijn informatie?
  a. Raadpleging van ouders, leerlingen en scholen
  b. Informatie vanuit diversebronnen
 7. Betrokkenheidonderhouden
 8. Netwerkontwikkeling en bondgenoten zoeken
 9. Een werkgroep als werkvorm
  a. Doel van de werkgroep
  b. Tijd en middelen
  c. Verantwoording
  e. Deelnemers aan de werkgroep
  f. Taakverdeling
 10. Vergadertips
  a. Organisatorisch
  b. Inhoudelijk
 11. Omgaan met conflicten
  a. Hoe kan men constructief omgaan met conflicten
  b. Enkele tips om conflicten te voorkomen
 12. Omgaan met tegenslagen en teleurstellingen
 13. Deskundigheid ontwikkelen
 14. Functies

 

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 2.2. Infoblad tips; voor ouders in ouderinitiatief downloaden (pdf)

 

 

 

[1] 'Ouders praten mee... vlug en veilig naar school; startersmap en handboek voor adviesraden leerlingenvervoer' (Utrecht, september 2004). De volledige inhoud van de map is te vinden op http://www.aandachtvooriedereen.nl/leerlingenvervoer.net-inhoud/startersmap-adviesraden-2568.html

[2] 'Handboek ouderparticipatie' (Volg/Bosk Utrecht, 1998)