Info steunpunt

 

Informatie vanuit 'Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs'

 

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt, naast ondersteuning en advies, modellen en veel praktische handreikingen waarmee ouders hun voordeel kunnen doen, m.n. ouders die zitting hebben in een ondersteuningsplanraad. Een paar belangrijke handreikingen hieruit, te beginnen met de twee belangrijkste in dit verband, laten we hier volgen:

 

 • Handreiking achterbancommunicatie ondersteuningsplanraad
  De ondersteuningsplanraad vertegenwoordigt ouders (VO ook leerlingen) en personeel van de scholen in het samenwerkingsverband. Weten wat er onder hen leeft en communiceren met deze achterban is voor de ondersteuningsplanraad (in oprichting) van groot belang. Ook om passend onderwijs beleidsmatig goed vorm te geven. Goed contact met de achterban vergroot de kwaliteit van de inbreng op de besluiten van het bestuur en het draagvlak daarvan.In deze handreiking staat meer over de mogelijkheden die een ondersteuningsplanraad heeft om de achterban te betrekken bij het ondersteuningsplan. De handreiking gaat eerst in op de achterban, het belang van achterbancommunicatie en specifieke groepen binnen de achterban. Vervolgens gaat deze in op de diverse mogelijkheden om de achterban te raadplegen en mee te communiceren.

 • Checklist achterbancommunicatie ondersteuningsplanraad
  Deze checklist hoort bij de handreiking achterbancommunicatie ondersteuningsplanraad. Met deze checklist kan de ondersteuningsplanraad bepalen of zij op de goede weg is als het gaat om contact met de achterban.

 • Handreiking instemming ondersteuningsplan
  Deze handreiking is ontwikkeld voor ondersteuningsplanraden als hulpmiddel bij het verzoek tot instemming op het ondersteuningsplan door op een systematische wijze helder te krijgen wat belangrijk is voor ouders (in het voortgezet onderwijs ook leerlingen) en personeel in het beleid van het samenwerkingsverband. De handreiking geeft aan hoe het wettelijk kader eruit ziet en wat aandachtspunten bij de verschillende onderdelen voor de ondersteuningsplanraad zijn.

 • Checklist instemming ondersteuningsplan
  Deze checklist is bedoeld als handvat voor de ondersteuningsplanraad bij de instemming op het ondersteuningsplan. Het geeft op hoofdpunten aan waar de ondersteuningsplanraad naar kijkt en vragen over stelt om het instemmingsverzoek te kunnen beoordelen. Aangegeven zijn vragen en aandachtpunten vanuit het perspectief van de hele ondersteuningsplanraad en specifiek van de ouders (leerlingen) en het personeel. Deze checklist is onderdeel van de handreiking instemming ondersteuningsplan.

 • Handreiking schoolondersteuningsprofiel
  In deze handreiking staan het schoolondersteuningsprofiel en het advies van de MR daarop centraal. De handreiking is voor medezeggenschapsraden, teamleden, ouders, schooldirecteuren en directieleden in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. De handreiking geeft een duidelijke beschrijving van wat het schoolondersteuningsprofiel is en de functie daarvan binnen de school. Daarnaast gaat het in op de  medezeggenschap en het proces om tot een schoolondersteuningsprofiel te komen. De vragen die een MR kan stellen bij het uitbrengen van het advies over het schoolondersteuningsprofiel worden behandeld.

 • Checklist advies MR op schoolondersteuningsprofiel
  Deze checklist zet de aandachtspunten voor het advies van de medezeggenschapsraad op het schoolondersteuningsprofiel op een rij. De checklist is onderdeel van de handreiking schoolondersteuningsprofiel.

 • Communicatie passend onderwijs voor MR-en Ouders (en in het voorgezet onderwijs ook leerlingen) worden middels de tekst 'passend onderwijs in een notendop' geïnformeerd over passend onderwijs. De tekst maakt in amper een a4-tje duidelijk wat passend onderwijs is, welke taken het samenwerkingsverband heeft, wat er in het ondersteuningsplan staat en wat het schoolondersteuningsprofiel inhoudt. Tevens verwijst het ouders de weg naar meer informatie. De tekst is naar eigen inzicht aan te passen en te gebruiken.

 • Handreiking scholieren en medezeggenschap passend onderwijs
  Deze handreiking 'medezeggenschap en passend onderwijs' is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De handreiking hoort bij de komst van passend onderwijs. Hierdoor verandert de inspraak van leerlingen, ouders en personeel. In deze handreiking worden deze veranderingen op het gebied van de medezeggenschap toegelicht en wordt aangegeven hoe leerlingen kunnen meepraten over de vormgeving van passend onderwijs op hun eigen school en in het samenwerkingsverband.

 • Communicatie werven OPR-leden
  Het steunpunt biedt een aantal teksten welke kunnen worden gebruikt voor het werven van leden voor de ondersteuningsplanraad:
  • Tekst voor in nieuwsbrief / schoolkrant / website van de school (zowel voor primair als voorgezet onderwijs)
  • Wervingstekst OPR-leden voor ouders/personeelsleden primair onderwijs
  • Wervingstekst OPR-leden voor ouders/personeelsleden voortgezet onderwijs
  • Wervingstekst OPR-leden voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

  De teksten geven in het kort aan waar passend onderwijs over gaat, wat de ondersteuningsplanraad is en wie zich daarvoor kandidaat kunnen stellen. De wervingsteksten geven daarnaast een beeld van wat er van een lid van de ondersteuningsplanraad wordt verwacht en gevraagd maar ook wat een kandidaat er zelf aan kan hebben.
  Deze word-bestanden zijn naar eigen inzicht aan te passen en te gebruiken. De in rood geplaatste tekst dient zelf aangevuld te worden.

Voor een volledig overzicht van de beschikbare modellen en handreikingen van het Steunpunt verwijzen we naar www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl > pruducten.