Info project

 

Informatie vanuit het project 'Ouders krijgen stem'

beschikbaar via deze website

 

 • De brochure Kies voor partnerschap met ouders, bevat adviezen en tips van organisaties die ouders vertegenwoordigen van kinderen die extra ondersteuning van school nodig hebben. Vanuit de overtuiging dat goed partnerschap tussen scholen en ouders passend onderwijs voor álle kinderen een reuzenstap dichterbij brengt, richten zij zich met deze brochure tot de besturen van alle samenwerkingsverbanden in ons land. De brochure blijft voornamelijk digitaal verspreid worden. U kunt daarbij helpen.

 • Zeker voor ouders in de ondersteuningsplanraad is kennis van de wet- en regelgeving belangrijk. Vandaar dat de voor hen relevante informatie in zeven informatiebladen bijeen is gebracht:
  1. Inspraak ouders
  2. Ondersteuningsprofiel, basisondersteuning en schoolgids
  3. Samenwerkingsverband en ondersteuningsplan
  4. Inspectie van het onderwijs
  5. Klacht en geschil
  6. Privacy en leerlingendossier
  7. Gemeente

 • Weten wat passend onderwijs in feite is, is voor veel ouders een eerste stap naar actieve betrokkenheid. Daarom is er een draaiboek ontwikkeld voor een ouderbijeenkomst, incl. een powerpointpresenatie welke naar eigen inzicht aangepast en gebruikt mag worden.

 • Verder zijn er een aantal artikelen geschreven welke, al dan niet aangepast, op gezette tijden in de eigen schoolkrant, nieuwsbrief, website kunnen worden gepubliceerd:
  • een artikel over wat passend onderwijs is en het belang van ouderbetrokkenheid daarbij;
  • een oproep om knelpunten te melden bij de Inspectie van het Onderwijs, incl. een overzicht van de diverse klachtenmogelijkheden;
  • een artikel om ouders op te roepen zich kandidaat te stellen voor de ondersteuningsplanraad;
  • twee artikelen waarin uiteen wordt gezet dat het belangrijk is dat ouders zich actief bezig blijven houden met het beleid van een samenwerkingsverband.

 • Ook zijn een aantal informatiebladen geschreven, zoals deze, om ouders te helpen bij m.n. de 'informele' medezeggenschap: het meedenken en meepraten - 'ouders krijgen stem' - als individuele ouder of groepje ouders, eenmalig of wat meer structureel, zonder daarvoor lid te behoeven zijn van een medezeggenschaps- of ondersteuningsplanraad. In dit verband moet m.n. informatieblad 2.2. genoemd worden: Tips voor het beïnvloeden van het samenwerkingsverband: voor ouders in ouderinitiatief. Diverse van deze tips zijn direct bruikbaar voor ook ouders in een ondersteuningsplanraad

 

 • Bovendien wordt ouders, actief in medezeggenschap, de mogelijkheid geboden elkaar te vinden, informatie uit te wisselen en, indien gewenst, samen op te trekken richting samenwerkingsverband zonder dat zij daarvoor een min of meer geformaliseerd ouderinitiatief hoeven te zijn.

 

 

 

> Veel van wat onder Voor ouders in ouderinitiatieven' is opgenomen, is ook voor ouders in de  ondersteuningsplanraad bruikbaar.