Algemeen

Heel veel ouders hebben geweldige ideeën over hoe het voor hen, hun kind én voor andere ouders en kinderen beter geregeld zou kunnen worden. Ideeën waarmee scholen en ook het samenwerkingsverband hun voordeel zouden kunnen doen. Maar hoe deze ideeën op de juiste plaats te krijgen is niet altijd even gemakkelijk. En al helemaal niet om dat op een manier te doen, dat er ook daadwerkelijk wat mee wordt gedaan. De ondersteuningsplanraad kan, als zij haar werk goed wil doen,  daarbij een grote rol spelen. Daarom in dit informatieblad allerlei tips om daarbij te helpen, om te beginnen met een overzicht van handreikingen. Ook al is getracht de meest bruikbare bij elkaar te zetten, er zullen altijd nieuwe tips te geven zijn. De samensteller van dit informatieblad stelt het daarom zeer op prijs als u deze hier doorgeeft. Bij een volgende editie van dit blad kunnen deze dan worden toegevoegd (met bronvermelding) en helpt u zo andere ouders.

 

Achtereenvolgens komt aan de orde:

 1. Informatie vanuit het project
 2. Informatie vanuit 'Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs'
 3. Informatie vanuit (voormalig) programma 'Versterking CliëntenPositie (VCP)'
  Waar moet je op letten als je contact gaat maken met de achterban?
  1. Aandachtspunten
  2. Welke vraag ga ik stellen
  3. Leg een netwerk aan
 4. Contact met de achterban
  1. Een relatie opbouwen met je achterban
  2. Hoe krijg je voldoende reacties uit de achterban?
  3. Eigen contacten
  4. Andere organisaties
 5. Vormen van achterbanraadpleging
 6. Contact onderhouden met de achterban

 

"Het wetsvoorstel Passend Onderwijs verandert de positie van ouders op schoolniveau en op het niveau van het samenwerkingsverband. ... De schoolbesturen moeten afspraken maken over op de wijze waarop de extra onderwijsondersteuning wordt vormgegeven. Hiervoor stellen ze een ondersteuningsplan op dat geldt voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Het plan wordt opgesteld in samenspraak met de ondersteuningsplanraad. Deze raad wordt samengesteld uit leden van de MR'en van de scholen. Ouders krijgen via deze ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Het is maar de vraag of dit een verbetering ten goede is. De besturenraad en een aantal Tweede Kamerleden verwachten dat het werk voor de ondersteuningsplanraad complex zal zijn, waarvoor een bovengemiddelde kennis nodig is. Men vraagt zich af of een gemiddeld MR-lid met deze complexe materie voldoende affiniteit heeft om bereid te zijn zitting te nemen in de ondersteuningsplanraad. Te verwachten valt dat het animo voor ouders om zitting te nemen in de ondersteuningsplanraad nog meer onder druk komt te staan door de complexe materie die het werk met zich meebrengt. De ondersteuningsplanraad dreigt daarmee een club van onderwijsprofessionals te worden in plaats van een collectief waarin ouders een gezond tegenwicht kunnen bieden."
Bron: 'In gesprek. Onderzoek naar de positie van ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte op school', blz. 33-34 (voorm. Stichting De Ombudsman, oktober 2012)

 

 

 

> Op de laatste pagina kunt u informatieblad 2.3.  Infoblad tips; voor ouders in opr downloaden (pdf)