Zoek medestanders

 

 • U kunt zich natuurlijk beperken tot een eenmalige actie van uzelf. Daar is op zich niets mis mee, al is het doorgaans wel zo, dat een gezamenlijke actie vanuit meerdere ouders effectiever is. Probeer daarom medestanders te vinden, ouders die uw zorgen of ideeën delen. Samen staat u sterker. Bovendien werkt het stimulerend en is er vaak meer mogelijk. U kunt deze ouders op verschillende manieren vinden, bijvoorbeeld:


  • spreek ouders aan op de school van uw kind tijdens een ouderavond of een ander moment.

  • vraag de redactie van de schoolkrant of de nieuwsbrief om een oproep te plaatsen.

  • plaats een oproep op het forum van een landelijke ouderorganisatie (zie voor contactgegevens informatieblad '5 Adressen').

  • start een groep op deze website.

  • kijk op www.netwerkouderinitiatieven.nl of er bij u in de buurt misschien een ouderinitiatief bestaat waar u mogelijk (tijdelijk) bij kunt aansluiten of een oproep doen.

  • maak gebruik van andere, bestaande oudergroepen.


 • Realiseer u goed, dat het voor een bestuur (school, samenwerkingsverband) lastig is om met veel verschillende groepen ouders te spreken. Zorg daarom, als het maar even kan, dat een zo breed mogelijke groep ouders het gesprek aangaat. Laat uw gesprekspartner zien, dat uw groep breed is samengesteld.

 

 • Persoonlijke benadering is het meest effectief.

 

 • Indien u medestanders via een oproep wilt vinden, dan is het belangrijk om kort, kernachtig aan te geven wat u wilt bereiken en wat u van hen vraagt: één of meerdere keren bij elkaar komen om het idee te bespreken? een reactie per mail of telefoon? een handtekening? Vergeet niet om een contactadres op te geven en een uiterste reactiedatum.

 • Loop vooral niet te hard van stapel. Wees niet ontmoedigd als iemand 'nee' antwoordt op uw vraag. Dat kan gebeuren. Zie het vooral niet als een persoonlijke afwijzing.

 

 • Realiseer u, dat de meeste ouders de voorkeur geven aan een inzet van beperkte, maar wel concrete omvang. Dus liever een activiteit die in een paar weken wordt voorbereid en uitgevoerd, dan deelname aan een over jaren heen vaste groep.

 

 • Om met andere ouders in contact te komen kunt u gebruik maken van de zgn. 'vragenvanger' van Ouderkracht: www.ouderkracht.nl of via het trefpunt op deze website.

 

Ouderkracht
'Ouderkracht is een landelijke pool van ouders die hun ervaring met onderwijs voor hun kinderen toegankelijk maakt voor andere ouders. Als je een brandende vraag hebt, die je bij voorkeur aan een andere ouder stelt, stuur hem dan in via deze vragenvanger.

Als je een vraag instuurt, wordt deze voorgehouden aan alle pooldeelnemers. Degene die je vraag beantwoordt, reageert via e-mail. Je maakt onderling afspraken over verder contact. Je krijgt altijd antwoord, maar het kan even duren voor je reactie krijgt. Ouders doen dit werk namelijk naast andere bezigheden in hun vrije tijd.'
(bron: ouderkracht.nl)

  • Indien u medestanders voor een specifiek idee of probleem zoekt, bijvoorbeeld meer aandacht voor kinderen die op een rolstoel zijn aangewezen, dan zult u in een bredere kring dan de (reguliere) school van uw kind moeten zoeken. Zo kunt u waarschijnlijk via de betreffende speciale school in contact met hen komen. Houd er rekening mee dat een school, samenwerkingsverband of andere organisatie u niet namen en adressen van ouders mag geven (Wet Bescherming Persoonsgegevens), maar mogelijk wel een oproep wilverspreiden namens u via de schoolkrant, nieuwsbrief of website.

 • De ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs kennen veel ouders. Betrek hen bij uw plannen. Ook zijn zij waarschijnlijk bereid een brief of folder te verspreiden.

 

 • De landelijke ouder- en cliëntenorganisaties (Balans, Bosk, Fodok, Foss, Fovig, Cerebraal, NVA) kunnen u mogelijk helpen, bijv. via hun internetforum of regionale afdeling.

 

NVA Regionale Belangenbehartiging Passend onderwijs
Aan de hand van ervaringen in Friesland en in andere regio's hebben ouders van de landelijke onderwijs groep van de NVA een aantal belangrijke stappen in de regionale belangenbehartiging Passend onderwijs beschreven.


Stap 1: Zoeken naar goede samenwerkingspartners. Zoek naar samenwerkingspartners die ook dingen voor jou kunnen doen en beschrijf gezamenlijk een visie.
In Friesland is heel weinig onderwijs voor leerlingen met autisme, er zijn leerlingen die voor speciaal onderwijs helemaal naar Groningen gaan . Vrijwilligster Y. is al jaren bezig om dit vanuit haar persoonlijke situatie onder de aandacht te brengen en te streeft naar speciaal onderwijs voor leerlingen met autisme. Zij heeft hierbij laatste tijd ook contact gezocht met andere organisaties (zoals Zorgbelang) en belangen gebundeld. Contact o.a met Zorgbelang ; dit is de koepelorganisatie van alle regionale patiëntenorganisaties. Invulling Zorgbelang verschilt per regio. In Friesland hield Zorgbelang zich nog niet bezig met onderwijs, maar naar aanleiding va contact met vrijwilligster Y is men aan de slag gegaan met brede groep samen te stellen. Daarnaast ook contact met Balans gezocht. Ze hebben gezamenlijk een avond georganiseerd voor allerlei belanghebbenden; er kwamen vooral ouders. Het initiatief heeft geleid tot GelukTalent.nl: een onderwijsinitiatief van de NVA, Balans, Zorgbelang regio Friesland, ouders van kinderen met ASS, ADHD en andere ontwikkelingsstoornissen en professionals uit de onderwijswereld. Missie is: Talentvol onderwijs in Friesland voor alle kinderen met een ontwikkelingsstoornis.

 

Stap 2: In kaart brengen van stand van zaken:
- Om hoeveel leerlingen met een beperking gaat het?
- Op welke scholen zitten ze nu?
- Info over thuiszitters.
- In kaart brengen welk aanbod scholen nu hebben: niet alleen accent op negatief, vooral ook good practices benadrukken!
Initiatiefgroep in Friesland wil een enquête waarin de behoefte van ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis gepeild kunnen worden (in Utrecht is al vragenlijst ontwikkeld).


Stap 3: Informeren van ouders over passend onderwijs.
Wat betekent passend onderwijs voor leerlingen met autisme? In Friesland is als start een thema-middag voor ouders over passend onderwijs georganiseerd i.s.m. andere organisaties.


Stap 4: Verbindende partner zijn voor samenwerkingsverband.
Expertiseclub van ouders waar mee samenwerkingsverband in gesprek kan gaan. Ouders hebben eigen waardevolle expertise!


Stap 5: Maak bekend wat je doet! Bij ouders, gemeenten, convenant autisme , media etc.
Friesland heeft website gelanceerd , www.geluktalent.nl
Twitter is een goed medium om geïnformeerd te blijven en boodschap te verspreiden.

 

Stap 6: Belangrijk om te weten wat de rol van de MR is.
Steunpunt Medezeggenschap kan hierin informatie geven: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
In Friesland is een website gelanceerd: www.oprfriesland.nl De bedoeling van deze site is dat er achterbanraadpleging plaats heeft op een digitale manier. Ouders kunnen op deze manier meepraten over ondersteuningsprofiel. Friesland heeft de primeur en wij hopen dat het zo goed werkt dat alle SWV's zo'n site krijgen. Friesland is hiermee voorbeeldregio.


Stap 7: Verbinding zoeken: wat kan nog meer bijdragen in je boodschap, wat kun je gebruiken?
Bijvoorbeeld contact met landelijk netwerk ouderinitiatieven, vanuit dit netwerk worden ook cursussen en trainingen gegeven waar je mogelijk gebruik van kunt maken.


Stap 8: Wat hebben we nog meer nodig?
Bijvoorbeeld: aanvullend financiering, bereiken van eigen achterban, bereiken van allochtone doelgroepen.


Stap 9: Monitoren en evalueren.
Doen scholen ook wat ze zeggen?

 

(bron: NVA De Bilt, 2 februari 2013)

 

 • In bijna alle gemeenten is er een zgn. platform gehandicapten (zie uw gemeentegids of –website). Mogelijk kunt u via dit platform medestanders bereiken.

 • De consulenten van de regionale MEE-organisatie kennen veel ouders en zijn goed op de hoogte van de sociale kaart. Waarschijnlijk kunnen zij u helpen.

 • In alle gevallen is het verstandig om medestanders in het hele samenwerkingsverband te zoeken en u niet te beperken tot uw eigen woonplaats.

 • Vaker dan u mogelijk denkt, kan de leerkracht van uw kind en/of andere medewerkers van de school een medestander van u zijn (of worden). Bespreek daarom uw idee met haar of hem.


Voorbeeld

Wat voor het individuele kind en de school geldt, is zeker ook voor het samenwerkingsverband van toepassing. Vragen stellen, in gesprek gaan, samenwerken met andere ouders, desnoods druk uitoefenen: ouders kunnen wel degelijk invloed hebben, ook op het ondersteuningsplan van hun samenwerkingsverband. Froukje, moeder van een kind met cerebrale parese, heeft dat in haar regio wel bewezen. Was het idee daar aanvankelijk om kinderen met een lichamelijke handicap op een speciale school te plaatsen, samen met een leerkracht bleek zij in staat om dat idee van tafel te krijgen. Sterker nog, zij wisten zelfs te bereiken dat de fysiotherapie naar de school komt. Daardoor blijkt het steeds vaker mogelijk om kinderen, zoals haar kind, op een reguliere school op te vangen.

(bron: interview)
 

 

 • Probeer de regionale pers (huis-aan-huisbladen, regionale krant) voor uw zaak te interesseren en doe via haar een oproep aan collega-ouders.

 

> Meer informatie: informatieblad 3.2 Omgaan met de pers 

 

 • Misschien biedt de website van uw samenwerkingsverband de mogelijkheid een oproep te plaatsen.

 

 • Organiseer een bijeenkomst voor ouders in de vorm van een huiskamergesprek, een koffieochtend op (een) school of een informatieavond over bijvoorbeeld passend onderwijs. Dat kan zijn als een soort startbijeenkomst om tot een ouderinitiatief te komen of als eenmalige gebeurtenis om uw ideeën voor te leggen (draagvlak?) en evt. samen te bekijken hoe deze het beste bij het samenwerkingsverband kunnen worden voorgelegd.

 

> Zie verder Draaiboek voor ouderbijeenkomst.

 

 • Maak gebruik van internet; zet sociale media in.

 

Voorbeeld

Naar aanleiding van het artikel De BOSK roept ouders op tot partnerschap in passend onderwijs ben ik samen met twee andere moeders een oudernetwerk gestart voor de regio Zaanstreek-Waterland. Het netwerk is bedoeld voor ouders van kinderen die als gevolg van een diagnose op de een of andere manier extra ondersteuning op school nodig hebben (zowel basisschool als voortgezet onderwijs). Denk dan aan kinderen die lichamelijk iets hebben (zoals CP), maar ook bijvoorbeeld aan kinderen met een vorm van autisme of bijvoorbeeld adhd etc. Het doel is om ervaringen en tips uit te wisselen; samen weten we meer dan alleen. Op facebook hebben we een besloten groep aangemaakt wat als platform dient en daarnaast zijn we ook via mail bereikbaar. Hieronder de flyer van ons netwerk.

Met vriendelijke groeten,

Nina deR.

 

  

  

> Meer informatie: informatieblad 3.3. 'Inzetten sociale media'

 

 • Waarschijnlijk hebben andere ouders, net als u, het al heel erg druk; niet in het minst vanwege hun zorgtaak. Draaglast en draagkracht zijn niet altijd in evenwicht. Houd daar rekening mee door bijvoorbeeld een goede planning van een activiteit of, in geval van oproep om medewerking, door een taak duidelijk te omschrijven en (ook in tijd) af te bakenen.

 • Als u meer belangstelling voor specifieke beperkingen wilt, bijvoorbeeld op de reguliere scholen in uw samenwerkingsverband, dan kunt u o.m. terecht bij:

  • de scholen voor speciaal onderwijs: zij willen zeker met u in gesprek over hoe dat te organiseren.

  • een van de regionale organisaties die voorlichting verzorgen over wat het betekent een beperking te hebben (blind, doof, lichamelijk beperkt); u kunt deze organisaties op internet vinden door te zoeken op 'gips projecten handicap' of 'voorlichting handicap school'.

  • de landelijke organisaties van mensen met beperking: zij kunnen u mogelijk helpen.

  • (soms) een van platforms gehandicapten in uw regio.

  • NSGK voor het gehandicapte kind: dit fonds steunt jaarlijks meer dan tienduizend kinderen en jongeren met een handicap; een aantal van hen is geïnterviewd en hun bijzondere verhalen vastgelegd: www.nsgk.nl/onze-projecten/interviews.

    

   > Zie voor contactgegevens informatieblad 5 'Adressen'

 

 • Start een ouderinitiatief: een min of meer vaste groep van ouders en andere medestanders, die op gezette tijden bij elkaar komt met als doel passend onderwijs succesvol te maken.

> Meer informatie: 'Voor ouders in ouderinitiatief'

 

 • Stel u kandidaat voor de medezeggenschapsraad van de school van uw kind.

 • Stel u kandidaat voor de ondersteuningsplanraad of stimuleer een geschikte ouder dat te doen. Ga evt. een stap verder en voer actief 'campagne': stel u voor via de nieuwsbrief van de scholen, de website of facebook (foto, motivatie, uw speerpunten); zorg voor een achterban, ook voor als u in de ondersteuningsplanraad terecht bent gekomen.

 

> Meer informatie: informatieblad 2.3. 'Voor ouders in ondersteuningsplanraad'

> Meer informatie: informatieblad 1.3. 'Samenwerkingsverband en ondersteuningsplan'

 

 

 

Klik op afbeelding voor 2.1.  Infoblad tips; voor ouders (pdf)