Laat van u horen

Heel veel ouders hebben geweldige ideeën over hoe het voor hen, hun kind én voor andere ouders en kinderen beter geregeld zou kunnen worden. Ideeën waarmee scholen en ook het samenwerkingsverband hun voordeel zouden kunnen doen. Maar hoe deze ideeën op de juiste plaats te krijgen is niet altijd even gemakkelijk. En al helemaal niet om dat op een manier te doen, dat er ook daadwerkelijk wat mee wordt gedaan. Daarom in dit informatieblad allerlei tips en trucs om ouders daarbij te helpen. Ook al is getracht de meest bruikbare bij elkaar te zetten, er zullen altijd nieuwe tips te geven zijn. De samensteller van dit informatieblad stelt het daarom zeer op prijs als u deze hier doorgeeft. Bij een volgende editie van dit informatieblad kunnen deze dan worden toegevoegd (met bronvermelding) en helpt u zo andere ouders.

 

 • Stel vragen - aan de leerkracht, de directie, de medezeggenschapsraad van uw school; aan de ondersteuningsplanraad en medewerkers van het samenwerkingsverband. Gebruik hiervoor persoonlijke ontmoetingen en natuurlijk de ouderavonden.

 

 • Vraag regelmatig uw samenwerkingsverband en ondersteuningsplanraad (of de oudergeleding ervan) om toch vooral ouders te betrekken bij de plannenmakerij en bij de evaluaties van het uitgevoerde beleid.

 

 • Maak gebruik van de mogelijkheden tot inspraak welke door uw samenwerkingsverband of ondersteuningsplanraad worden geboden. Zo moet het samenwerkingsverband tenminste elke vier jaar een oudertevredenheidsonderzoek uitvoeren en de ondersteuningsplanraad zal waarschijnlijk regelmatig in gesprek willen met ouders in de vorm van bijvoorbeeld een ouderpanel.

  > Meer informatie: 1.4 Inspectie van het onderwijs.

 

 • Zet uw idee of ervaring op papier en stuur deze per post of mail naar het bestuur of de contactpersoon van uw samenwerkingsverband. Stuur een afschrift naar de ouders die zitting hebben in de ondersteuningsplanraad en vergeet niet om zelf een afschrift te bewaren – het kan u mogelijk nog eens van pas komen.
  Belangrijk is om uw brief enerzijds persoonlijk en anderszins zakelijk te houden. Zo kunt u beginnen met kort uw ervaring (gecombineerd waar mogelijk met die van anderen) uiteen te zetten en vervolgens het voorstel waartoe dat heeft geleid. Of omgekeerd: val direct met de deur in huis en kom met uw voorstel en illustreer dat met uw (en andermans) ervaringen. Sluit uw brief af met het aanbod om uw voorstel, indien gewenst, toe te lichten en het verzoek om een reactie te ontvangen. Vergeet natuurlijk niet uw naam en contactgegevens.

 

Twee voorbeeldbrieven treft u als bijlagen bij dit informatieblad aan.

Het adres van het bestuur en de contactpersoon van een samenwerkingsverband en mogelijk ook de website is te vinden op www.passendonderwijs.nl/kengetallen. Als u het adres van de ondersteuningsplanraad niet via de website te vinden is, dan kunt u uw reactie sturen naar het centrale adres van het samenwerkingsverband t.a.v. de ondersteuningsplanraad, bijvoorbeeld: Samenwerkingsverband Het Noorden, t.a.v. Ondersteuningsplanraad, Postbus 1234, 4321AB Groningen.

Uiteraard kunt u voor de contactgegevens ook op de school van uw kind terecht.

 

 

 • Mogelijk heeft uw samenwerkingsverband een contactpersoon voor ouders. Leg hem/haar uw idee voor en bespreek welke route u verder het beste kunt volgen.

 • Bij het formuleren van uw idee kunt u mogelijk terecht bij de leerkracht, of een andere medewerker van de school van uw kind. U kunt zich evt. ook wenden tot de ambulant begeleider van uw kind of een consulent van de MEE-organisatie bij u in de buurt (zie www.mee.nl/contact voor het adres).

 

 • Houd moed, het is een lange weg die je moet gaan. Met veel doorzettingsvermogen, met een goede communicatie en het benutten van alle formele en informele mogelijkheden tot inspraak wordt uw stem vast gehoord.

 

 • Zorg dat je steeds duidelijk maakt dat je niet de tegenpartij bent van de persoon met wie je praat of correspondeert, maar dat je een gemeenschappelijk doel hebt, nl. een goede ondersteuning binnen het samenwerkingsverband.

 

 • Sluit, indien mogelijk, aan bij opvattingen en ervaringen die op andere plaatsen leven. Zo hebben organisaties van ouders van kinderen die op extra ondersteuning zijn aangewezen, een brochure samengesteld met adviezen en tips.

De brochure Kies voor partnerschap met ouders, bevat adviezen en tips van organisaties die ouders vertegenwoordigen van kinderen die extra ondersteuning van school nodig hebben. Vanuit de overtuiging dat goed partnerschap tussen scholen en ouders passend onderwijs voor álle kinderen een reuzenstap dichterbij brengt, richten zij zich met deze brochure tot de besturen van alle samenwerkingsverbanden in ons land.