AVI

 

Programma 'Aandacht voor iedereen' (AVI): aandachtvooriedereen.nl

 

In het programma Aandacht voor iedereen krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies. Ook al richt het programma zich m.n. op Wmo-raden, toch is de informatie die het biedt in sommige gevallen ook bruikbaar voor ouders die een stevige gesprekspartner willen zijn binnen scholen en samenwerkingsverbanden. Zo is er een kennisdossier De Wmo-raden en hun achterban te downloaden. Daarin praktijkvoorbeelden en suggesties over manieren om de contacten met de achterban uit te breiden en te verbeteren; ook een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden. Lezers worden hiermee op nieuwe ideeën gebracht over de werkwijze van hun eigen oudergroep, ouderinitiatief of ondersteuningsplanraad.


Een ander kennisdossier dat kan helpen is Burgerprojecten in zorg en welzijn. Daarin o.m. de succes- en faalfactoren en een aantal voorbeelden van burgerprojecten (verg. ouderinitiatief).


Verder zijn er twee kennisdossiers met als titel De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning. Deze willen Wmo-raden en cliëntenorganisaties helpen bij het aangaan van het gesprek over ervaringsdeskundigheid met gemeenten. Omdat een oudergroep of ouderinitiatief binnen passend onderwijs een soortgelijke rol vervult, zijn deze dossiers interessant.

 

> De kennisdossiers zijn te vinden via www.aandachtvooriedereen.nl