Het regeerakkoord over passend onderwijs

In het regeerakkoord van Rutte III wordt aan onderwijs de nodige aandacht geschonken, ook aan passend onderwijs.

 

Het nieuwe kabinet "zet de ingezette systematiek van passend onderwijs voort." Wel gaat het onderzoeken "op welke wijze het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd." Ook zal worden bezien – en daarmee wordt een belangrijk knelpunt erkend – "hoe de zorg voor leerlingen binnen een beperkt aantal onderwijsinstellingen met complexere casuïstiek direct uit de middelen voor zorg in onderwijstijd kan worden gefinancierd." Daaraan wordt gelukkig nadrukkelijk toegevoegd:  "De zorg thuis dient daarbij adequaat te blijven."

 

Toch maakt het kabinet zich wel zorgen, want er komt onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden "om ervoor te zorgen dat middelen voor passend onderwijs ook echt in de klas terecht komen." Bovendien krijgen samenwerkingsverbanden "een wettelijk verplichte doorzettingsmacht" om verzuim en aantal thuiszitters fors te beperken. En, om te voorkomen dat scholen worden afgerekend op het aantal zorgleerlingen, krijgt de Inspectie meer ruimte ('discretionaire bevoegdheid') om "meer rekening te houden met de aanwezigheid van veel zorgleerlingen".

 

Aandacht ook voor ouders.
Zo zegt het kabinet expliciet – al is dat niet nieuw, maar wel sympathiek -  dat het wil dat "ouders en scholen in een gelijkwaardig gesprek een passende aanpak afspreken, daarbij ondersteund door de mogelijkheid van een onderwijsconsulent", want: "beperkt en begaafd, ieder kind verdient onderwijs om zichzelf maximaal te ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt." Ook in het algemeen wil het de samenwerking tussen school en ouders versterken want, zo is het nieuwe kabinet van mening, "scholen, kinderen en jongeren floreren bij ouderbetrokkenheid."

 

>Het originele regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' kunt u hier vinden.

 

(13 november 2017)