Artikel 2

 

Knelpunten in school of samenwerkingsverband?

Maak er melding van bij de Inspectie van het Onderwijs

 

door: Bert Beuving, projectleider BOSK

 

De Inspectie van het Onderwijs is er niet voor klachten. Toch is het belangrijk om knelpunten aan de Inspectie door te geven.

 

 

Helaas komt het voor dat ouders er met de school niet uitkomen als zich problemen voordoen, ook niet na bemiddeling . Bijvoorbeeld omdat er verschil van mening is over de ondersteuning van hun kind, of omdat de school hun kind op een andere school wil plaatsen. In dat geval is het niet alleen verstandig om een formele klacht in te dienen of mogelijk zelfs naar de rechter te stappen, maar ook belangrijk om de Inspectie te informeren over het knelpunt dat zich voordoet.

 

De inspectie heeft weliswaar geen specifieke taak bij het behandelen van uw klachten, maar wil wel graag een melding van uw klacht ontvangen om het toezicht goed te kunnen uitvoeren en te verbeteren. Uw signaal gaat naar het inspectieteam van de school. Zij lezen het, nemen het op in het dossier van de school. Ook bespreekt de inspecteur het signaal met het bestuur en betrekt het signaal zo nodig bij een volgend onderzoek.

 

Passend onderwijs na 1 augustus 2014 en het samenwerkingsverband

Wat hierboven wordt gezegd over knelpunten binnen een school, geldt ook voor knelpunten binnen een samenwerkingsverband. Ook hier heeft de Inspectie uw signalen nodig om het toezicht goed uit te voeren. Het samenwerkingsverband is per 1 augustus 2014, samen met de besturen, verantwoordelijk voor de extra ondersteuning van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. Als de inspectie veel of zorgelijke meldingen krijgt over een samenwerkingsverband, speelt dat een belangrijke rol bij de uitvoering van het toezicht en de planning van de toezichtactiviteiten. Dus als u knelpunten ervaart in de werkwijze of aanpak van uw samenwerkingsverband, geef ook deze dan aan de Inspectie door. De Inspectie heeft ze nodig om haar werk goed te doen.

 

Eén uitzondering

De enige soort klachten waar de Inspectie wel direct werk van maakt, zijn klachten over seksuele intimidatie of misbruik, geweld, discriminatie of radicalisering. Deze kunnen vertrouwelijk worden ingediend bij de vertrouwensinspecteur. De taak van deze inspecteur bestaat uit luisteren, informeren en zo nodig adviseren. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

 

Werkwijze

Het melden van een klacht kan eenvoudig via het contactformulier op de website van de Inspectie (http://bit.ly/18hUPAz) of telefonisch op nummer 088-669 60 60. Houd er wel rekening mee, dat u geen terugmelding krijgt van wat er met uw melding is gedaan.

 

Klachtenregeling

Bij knelpunten tussen ouders en school of samenwerkingsverband over bijvoorbeeld de ondersteuning, is een goed gesprek natuurlijk het eerste dat moet gebeuren. In de meeste gevallen zal dat tot een oplossing leiden. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het verstandig om advies in te winnen bij bijvoorbeeld het samenwerkingsverband als het om de school, of bij de school als het om het samenwerkingsverband gaat. Andere mogelijke vervolgstappen:

 

 • Inschakelen van een onderwijsconsulent. Deze deskundige van buiten geeft onafhankelijk advies over de situatie. > onderwijsconsulenten.nl
 • Indienen van een klacht bij de klachtencommissie van de school. Als de commissie de klacht als terecht beoordeelt, dan volgt rapportage en advies naar het schoolbestuur. > schoolgids
 • Indienen van een klacht over toelating, verwijdering en het ontwikkelingsperspectief bij de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs [1] > onderwijsgeschillen.nl
 • Indienen van een klacht bij het College voor de rechten van de Mens. Dit college geeft advies of bemiddelt in gevallen van ongelijke behandeling of vermoedens daartoe. > mensenrechten.nl
 • De rechter om een uitspraak vragen. Een rechterlijke uitspraak is bindend. > rechtspraak.nl

 

Meer informatie

 • www.onderwijsgeschillen.nl
  Onderwijsgeschillen bundelt de diverse geschillencommissies binnen het gehele onderwijsveld. Op deze website is alle informatie rond het indienen en verwerken van klachten opgenomen.
 • www.geschillenpassendonderwijs.nl
  Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband. Vaak gaat dat in goed overleg. Soms hebben betrokkenen verschillende inzichten over wat er moet gebeuren. Deze site helpt u om verschillende belangen goed te hanteren en geschillen goed op te lossen.
 • www.passendonderwijs.nl
  Waar kunt u terecht als u het niet eens bent over het besluit over de toelating van uw kind of als er problemen zijn met de ondersteuning die uw kind krijgt? Uw eerste aanspreekpunt is dan altijd de school. Komt u er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor onafhankelijke bemiddeling, bezwaar en beroep en verdere stappen. Onder 'ouders en leerlingen' worden deze mogelijkheden beschreven.
 • www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Toezicht/AlgemeenOp deze pagina van de website leest u in het kort hoe de inspectie de onderwijskwaliteit op een school onderzoekt. Heel illustratief is de animatie: een YouTube-filmpje waarin de werkwijze kort en duidelijk uiteen wordt gezet.

 

 

 

[1] Formeel heet de Geschillencommissie passend onderwijs: Tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief in het (v)so, en na 1 augustus 2014, Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering.

amenwerkingsverbanden.

 

 

Download: